Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
 • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty. Fond investuje svěřené prostředky tak, aby chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li v průběhu sledovaného období hodnota podílového listu o 2 % oproti jeho počátku, zahájí se nová tříletá perioda s chráněnou hodnotou Vaší investice navýšenou o tento realizovaný výnos.
Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 3 roky.

 • Aktuální chráněná hodnota činí 1,0123 Kč.

 • Aktuální sledované období trvá od 14. 3. 2018 do 15. 3. 2021, nedojde-li ke zvýšení hodnoty podílového listu alespoň o 2 %, poté započne nové sledované období s ochrannou hodnotou zvýšenou o stejné %.

 • Chráněná hodnota se vztahuje k poslednímu dni sledovaného období.
  (Tyto informace byly v souladu se statutem fondu vyhlášeny dne 14. března 2018.)

 

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. přijalo dne 29.1.2018 záměr sloučit investiční fondy Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (zrušovaný speciální fond) a Raiffeisen strategie konzervativní (přejímající standardní fond).
Pokud sloučení schválí Česká národní banka, jeho účinnost je plánována na září roku 2018 a bude v souladu se zákonem probíhat dle schváleného projektu sloučení. V důsledku sloučení bude podílníkům poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta k realizaci zpětného odkupu podílového listu zrušovaného fondu bez srážky.

 

Historie chráněných hodnot
Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information 
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů s investičním fondem Raiffeisen strategie konzervativní 
Veškeré informace o přejímajícím fondu naleznete zde.

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní

 

Základní informace o fondu*

ISIN CZ0008474038
 typ fondu  smíšený
měna CZ
vstupní poplatek 1 %
poplatek za obhospodařování 0,9 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond patří do skupiny korunových fondů s ochranou investovaného kapitálu.

Stabilní jádro portfolia je tvořeno investicemi do korunových státních dluhopisů, v menší míře investice doplňují akcie a ostatní investiční nástroje včetně cenných papírů kolektivního investování při uplatňování strategie sektorové rotace uskutečněných investic v návaznosti na aktuální fázi ekonomického cyklu. Vzájemné procentní zastoupení jednotlivých investičních nástrojů je aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Investice jsou koncentrovány primárně do dluhopisů emitovaných Českou republikou nebo Českou národní bankou, členskými státy OECD.
Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo protistran v portfoliu fondu.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
 • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
 • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
 • Minimální částka pravidelné investice je od 1000 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
 • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

 

 

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Parametry fondů
ZISIF Informace pro investory speciálnícho fondů 
Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Oznámení o zavedení výkonnostního poplatku s účinností od 1. 8. 2017
10. 11. 2016 došlo ke sloučení Raiffeisen chráněného fondu americké prosperity s Raiffeisen chráněným fondem ekonomických cyklůUpozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.