SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ

Základním principem Společného standardu pro oznamování (CRS) je zjišťování a zasílání informací o finančních účtech daňových nerezidentů pro účely správy daní v celosvětovém měřítku.

Co je to CRS

CRS znamená Common Reporting Standard – jedná se o jednotnou platformu, na níž bude probíhat automatická výměna informací pro daňové účely v globálním měřítku s cílem zamezení daňovým únikům. Podřízení se požadavkům CRS vyžaduje po Bance česká legislativa a související informace jsou zjišťovány v širším kontextu dalších povinností, které na Banku v této oblasti klade příslušná legislativa.

Základním principem CRS je zjišťování a zasílání informací o finančních účtech daňových nerezidentů pro účely správy daní v celosvětovém měřítku.

Předmětem hlášení budou údaje o fyzických a právnických osobách se sídlem v jiné zemi než je Česká republika (obecněji tzv. daňovými nerezidenty), kteří jsou majiteli finančních účtů v České republice; informace o těchto finančních účtech budou vyměňovány vzájemně mezi daňovými správami jednotlivých zemí prostřednictvím lokálních finančních institucí.

Primárně se CRS týká depozitních účtů (běžný účet, spořící či termínovaný účet), investičních produktů a pojistných smluv s kapitálovou hodnotou (životní pojištění).

Česká legislativa

CRS je v české legislativě upraveno zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zákon č. 164/2013 Sb. upravuje procesní postupy automatické výměny informací získávaných od finančních institucí a zároveň sjednocuje postupy při automatické výměně informací pro daňové účely dle globálního standardu s postupy, které vyžaduje Dohoda se Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 72/2014 Sb. m. s.

Co bude hlášeno správci daně

Na základě provedených postupů náležité péče klienta je RBCZ povinna zasílat na roční bázi údaje o tzv. “oznamovaných účtech” českému správci daně.

 • oznamovaným účtem se rozumí: finanční účet držený jednou nebo více oznamovanými osobami (nebo pasivní nefinanční entitou s jednou nebo více skutečnými majiteli, kteří jsou oznamovanou osobou)
 • oznamovanou osobou se rozumí: fyzická osoba nebo entita/právnická osoba, jenž je rezidentem v oznamované jurisdikci podle daňových zákonů této jurisdikce s výjimkou:
  • Entity/právnické osoby pravidelně obchodované na trzích cenných papírů a jejich propojené osoby,
  • Vládního subjektu,
  • Mezinárodní organizace,
  • Centrální banky a finanční instituce.
 •  příjem, na nějž se vztahuje oznamovací povinnost – především různé druhy investičních příjmů zahrnující úroky, dividendy a obdobné druhy příjmů, dále hrubé příjmy z prodeje majetku, jenž může vést ke vzniku úroků či dividend.

Oznamované údaje

Komentář

Identifikace oznamovaných osob, které jsou majiteli účtů nebo skutečnými majiteli entit/právnických osob:
Jméno, adresa, země daňové rezidence, DIČ/TIN, datum narození, místo narození

Identifikace oznamované osoby entity/právnické osoby:
Název, adresa sídla, země daňové rezidence, DIČ/TIN

 

Číslo (oznamovaného) účtu  
Název a identifikační číslo finanční instituce  
Zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku/uzavření účtu
V případě nulového nebo záporného zůstatku je oznámena nula.
Pokud byl účet uzavřen v průběhu roku, pak hodnota v době uzavření. 
Další údaje poskytované u schovatelských účtů Hrubá výše úroku, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet + celkové hrubé výnosy z prodeje nebo splacení finančních aktiv uhrazených na účet v případě, že FI je správce, makléř, pověřený zástupce nebo zástupce majitele účtu.
Další údaje poskytované u depozitních účtů Hrubá výše úroku uhrazeného nebo připsaného na účet
Další údaje poskytované u ostatních účtů Hrubá výše platby nebo částky převedené ve prospěch majitele účtu, včetně sloučené výše splátek dluhu.