zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Společný standard oznamování

Základním principem Společného standardu pro oznamování (CRS) je zjišťování a zasílání informací o finančních účtech daňových nerezidentů pro účely správy daní v celosvětovém měřítku.

Co je to CRS

CRS znamená Common Reporting Standard – jedná se o jednotnou platformu, na níž bude probíhat automatická výměna informací pro daňové účely v globálním měřítku s cílem zamezení daňovým únikům. Podřízení se požadavkům CRS vyžaduje po Bance česká legislativa a související informace jsou zjišťovány v širším kontextu dalších povinností, které na Banku v této oblasti klade příslušná legislativa.

Základním principem CRS je zjišťování a zasílání informací o finančních účtech daňových nerezidentů pro účely správy daní v celosvětovém měřítku.

Předmětem hlášení budou údaje o fyzických a právnických osobách se sídlem v jiné zemi než je Česká republika (obecněji tzv. daňovými nerezidenty), kteří jsou majiteli finančních účtů v České republice; informace o těchto finančních účtech budou vyměňovány vzájemně mezi daňovými správami jednotlivých zemí prostřednictvím lokálních finančních institucí.

Primárně se CRS týká depozitních účtů (běžný účet, spořící či termínovaný účet), investičních produktů a pojistných smluv s kapitálovou hodnotou (životní pojištění).

Česká legislativa

CRS je v české legislativě upraveno zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zákon č. 164/2013 Sb. upravuje procesní postupy automatické výměny informací získávaných od finančních institucí a zároveň sjednocuje postupy při automatické výměně informací pro daňové účely dle globálního standardu s postupy, které vyžaduje Dohoda se Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 72/2014 Sb. m. s.

Co bude Raiffeisenbank a.s. požadovat od klientů

Co vás zajímá?

Co bude hlášeno správci daně

Na základě provedených postupů náležité péče klienta je RBCZ povinna zasílat na roční bázi údaje o tzv. “oznamovaných účtech” českému správci daně.

 • oznamovaným účtem se rozumí: finanční účet držený jednou nebo více oznamovanými osobami (nebo pasivní nefinanční entitou s jednou nebo více skutečnými majiteli, kteří jsou oznamovanou osobou)
 • oznamovanou osobou se rozumí: fyzická osoba nebo entita/právnická osoba, jenž je rezidentem v oznamované jurisdikci podle daňových zákonů této jurisdikce s výjimkou:
  • Entity/právnické osoby pravidelně obchodované na trzích cenných papírů a jejich propojené osoby,
  • Vládního subjektu,
  • Mezinárodní organizace,
  • Centrální banky a finanční instituce.
 •  příjem, na nějž se vztahuje oznamovací povinnost – především různé druhy investičních příjmů zahrnující úroky, dividendy a obdobné druhy příjmů, dále hrubé příjmy z prodeje majetku, jenž může vést ke vzniku úroků či dividend.

Oznamované údaje

Komentář

Identifikace oznamovaných osob, které jsou majiteli účtů nebo skutečnými majiteli entit/právnických osob:
Jméno, adresa, země daňové rezidence, DIČ/TIN, datum narození, místo narození

Identifikace oznamované osoby entity/právnické osoby:
Název, adresa sídla, země daňové rezidence, DIČ/TIN

 

Číslo (oznamovaného) účtu  
Název a identifikační číslo finanční instituce  
Zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku/uzavření účtu
V případě nulového nebo záporného zůstatku je oznámena nula.
Pokud byl účet uzavřen v průběhu roku, pak hodnota v době uzavření. 
Další údaje poskytované u schovatelských účtů Hrubá výše úroku, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet + celkové hrubé výnosy z prodeje nebo splacení finančních aktiv uhrazených na účet v případě, že FI je správce, makléř, pověřený zástupce nebo zástupce majitele účtu.
Další údaje poskytované u depozitních účtů Hrubá výše úroku uhrazeného nebo připsaného na účet
Další údaje poskytované u ostatních účtů Hrubá výše platby nebo částky převedené ve prospěch majitele účtu, včetně sloučené výše splátek dluhu.