zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Slovník pojmů - hypotéky

Vysvětlení některých pojmů, se kterými se můžete u hypoték setkat.
 • Anuita
  Anuita je období, ve kterém jsou hrazeny anuitní splátky.
 • Anuitní splátka
  Anuitní splátka je neměnná pravidelná splátka úvěru, kterou splácíte po sjednanou dobu úrokového období a pro dohodnutou výši úrokové sazby. Anuitní splátka se skládá ze splátky jistiny (úmoru) a úroku. V průběhu splácení hypotéky se v anuitní splátce snižuje podíl úroku, a naopak zvyšuje podíl jistiny (úmoru).
 • Bonita
  Bonita je úvěrové hodnocení klienta. Jedná se o hodnocení jeho finanční situace a platební schopnosti, které banka provádí před poskytnutím úvěru nebo jiných finančních služeb.
 • Dlužník
  Dlužník je osoba, která od banky přijala úvěr a je povinna tento dluh splácet. Dlužník je závazkovou stranou úvěrové smlouvy.
 • Fixace (úrokové období)
  Fixace neboli úrokové období je období, ve kterém vám banka garantuje neměnnou úrokovou sazbu, kterou je úvěr úročen, a to bez ohledu na změny na finančním trhu. Fixace je pro vás velmi důležitá, protože vám poskytuje jistotu ohledně výše měsíčních splátek.
 • Jistina
  Částka, kterou jste si od banky půjčil/a. Její součástí nejsou úroky ani poplatky. Část jistiny, kterou zaplatíte, se nazývá úmor.
 • Katastr nemovitostí
  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících.
 • Katastrální úřad
  Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru nemovitostí.
 • LTV
  LTV je zkratka anglických slov Loan to Value (úvěr k hodnotě). Jedná se o poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud je např. výše úvěru 2 000 000 Kč a hodnota nemovitosti 2 500 000 Kč, činí výše LTV 80 %.
 • Mimořádná splátka
  Splátka úvěru nad rámec pravidelných splátek splatných podle úvěrové smlouvy, kterou není úvěr předčasně splacen.
 • Návrh na vklad
  Návrh na vklad je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv. V oblasti hypotečních úvěrů se nejčastěji jedná o zástavní a vlastnické právo a věcné břemeno.
 • Nemovitost
  Nemovitost je podle občanského zákoníku definovaná jako pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem. Nemovitostí je i byt nebo nebytový prostor.
 • Odhad nemovitosti
  Odhad neboli ocenění nemovitosti je proces, při kterém odborný znalec určuje odhadovanou hodnotu nemovitosti. Na konci tohoto procesu vyhotoví odborný znalec dokument, ve kterém stanoví odhadní cenu nemovitosti, která nemusí být vždy cenou tržní.
 • Odhadce
  Odhadce nemovitosti je odborný znalec, který se specializuje na odhad hodnoty nemovitostí. Jeho hlavním úkolem je poskytovat objektivní a nezávislý odhad ceny nemovitosti na základě analýzy různých faktorů.
 • Pevná (fixní) úroková sazba
  Pevná neboli fixní úroková sazba je sazba, která se nemění během doby fixace.
 • Pohyblivá (floatová) úroková sazba
  Pohyblivá neboli floatová úroková sazba je sazba, která není pevná, ale odvíjí se od toho, jak se mění úrokové sazby na mezibankovním trhu. Pro Českou korunu se jako základ pro výpočet nejčastěji používá sazba mezibankovního trhu depozit v Praze – tzv. PRIBOR. K pohyblivé úrokové sazbě si banka obvykle připočítává přirážku (marži).
 • PRIBOR
  PRIBOR je zkratka anglických slov Prague InterBank Offered Rate. Jedná se o indikaci průměrné sazby, za kterou jsou banky ochotny nabídnout na mezibankovním trhu peníze (likviditu) a ve výsledku tedy odráží hodnotu peněz na trhu.
 • Předčasné splacení úvěru
  Splátka úvěru nad rámec pravidelných splátek splatných podle úvěrové smlouvy, kterou je úvěr předčasně splacen.
 • RPSN
  RPSN je zkratka slov Roční procentní sazba nákladů. Je v ní zahrnuta nejen úroková sazba a poplatky, které jsou s úvěrem spojené ale i to, jak dlouho a v jakých intervalech je úvěr splácen.
 • Úmor
  Úmor je splátka jistiny dluhu, o kterou se snižuje výše dlužné částky.
 • Úroková sazba
  Sazba, kterou je úvěr úročen.
 • Úvěrový účet
  Úvěrový účet je vnitřní účet banky, který není účtem ve smyslu Občanského zákoníku.
 • Zastavená nemovitost
  Zastavená nemovitost je nemovitost, u které je v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo ve prospěch banky k zajištění jejích pohledávek vyplývajících z úvěrové smlouvy.
 • Zákaz zatížení
  Zákaz zatížení znamená omezení možnosti vlastníka nemovitosti zatížit nemovitou věc právem třetí osoby, které by odpovídalo tzv. věcnému právu váznoucímu na věci.
 • Zákaz zcizení
  Zákaz zcizení znamená omezení možnosti vlastníka nemovitosti převést vlastnické právo na základě právního jednání.
 • Zástavce
  Zástavce je vlastník zastavené nemovitosti.
 • Zástavní věřitel
  Zástavním věřitelem je banka.