Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory bez zkušeností s investováním, jejichž záměrem je především zachovat reálnou hodnotu svých prostředků.  Tato investice je konzervativní. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 2 roky.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474293   
typ fondu dluhopisový
měna CZK
vstupní poplatek  0,5 %
poplatek za obhospodařování  0,25 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční zaměření

Fond je svým zaměřením dluhopisovým fondem. Fond investuje převážně do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dluhopisových fondů denominovaných v českých korunách, jejichž emitentem jsou mj. vlády, nadnárodní instituce či podniky s kreditním ratingem. V menší míře může být investováno též do nástrojů ve vybraných zahraničních měnách. V rámci své strategie může fond investovat do finančních derivátů, které mohou sloužit k měnovému zajištění.  Do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika lze investovat až 100 % hodnoty majetku fondu.
Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dalšími nástroji nesoucími riziko dluhopisů (zejména úvěrové, úrokové, měnové a koncentrační riziko) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva 
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení 

Documents
Semi-annual Report
Annual Report
Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Oznámení pro podílníky - ke dni 22.7.2016 (den, k němuž byla zapsána změna druhu podílových listů do seznamu podílníků) došlo ke sloučení tříd A1 (kapitalizační) a A2 (dividendové) ve fondu Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondem Raiffeisen – Český fond konzervativních investic.

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.