zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Informace ke směnici MIFID

Směrnice Evropské unie o trzích s finančními nástroji ("směrnice MiFID") z 21. dubna 2004, přinesla změny poskytovatelům investičních služeb, zejména v oblasti ochrany klientů, kteří využívají investičních služeb. Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).

Hlavními cíli směrnice MiFID je:

  • zvýšení ochrany a informovanosti zejména drobných investorů
  • zvýšení kvality poskytování investičních služeb v evropském prostoru
  • zvýšení konkurence mezi poskytovateli investičních služeb a organizátory trhů s investičními nástroji

Raiffeisenbank a.s. (dále jen „banka“) shrnuje informace o hlavních změnách vztahujících se k ochraně klienta, a upozorňuje na informace, které mohou být pro klienty důležité při poskytování investičních služeb bankou. Budou-li mít klienti k problematice směrnice MiFID jakékoliv dotazy, mohou se obrátit na nejbližší obchodní místo banky nebo na elektronickou adresu Mifid@rb.cz.

Informace o poskytovateli investičních služeb, investičních službách a nástrojích

Údaje o Raiffeisenbank a.s. („banka“)

Banka je právnickou osobou, která vykonává činnosti uvedené v licenci České národní banky v rozsahu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a které bylo uděleno povolení k výkonu hlavních a doplňkových investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Banka při poskytování investičních služeb podléhá dozoru České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.

Ochrana majetku klienta

Banka je povinna informovat klienty o zákonném pojištění jejich vkladů a jiných depozitních produktů, které uložili do banky a zákonném pojištění investičních nástrojů, které svěřili bance za účelem poskytnutí investiční služby. Pohledávky klienta z vkladů a jiných depozitních produktů podléhají režimu náhrad garantovaných Fondem pojištění vkladů. Investiční nástroje klienta, které klient svěřil bance za účelem poskytnutí investiční služby jsou pojištěny u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Banka je povinna uskutečňovat pokyny klientů za nejlepších podmínek a to podle kritérií a faktorů, které upraví ve smluvních podmínkách se zákazníkem. Banka rovněž informuje klienta o pravidlech pro podávání pokynů a jejich změně na této internetové adrese. Banka upozorňuje klienta, že pravidla pro provádění pokynů se nevztahují na investiční nástroje u kterých klient nepodává bance pokyn, ale realizace klientova obchodu závisí vždy na uzavření dílčích obchodů s bankou (např. OTC obchody s finančními deriváty). Rozhodujícími kritérii pro provádění pokynů za nejvýhodnějších podmínek jsou: cena investičního nástroje, který je předmětem obchodu, celkový objem poplatků vyúčtovaných klientovi, rychlost s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu, objem investičních nástrojů, které jsou předmětem obchodu, podmínky a způsob vypořádání obchodu a typ pokynu. Banka provádí pokyny za nejlepších podmínek pro klienta, nestanoví-li klient jiné podmínky pro provedení pokynu.

Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a produktové podmínky

Banka klientům předkládá smlouvu o obstarání obchodů s investičními nástroji a produktové podmínky, na základě kterých poskytuje: obchodování s investičními nástroji na účet zákazníka, správu investičních nástrojů a případě jiné služby. Na základě uzavřené smlouvy klient může získat i přístup k elektronické platformě RBroker.

Smlouva o obhospodařování majetku a produktové podmínky 

Banka klientům předkládá smlouvu o obhospodařovámí majetku, na základě které Banka poskytuje poskytuje investiční službu obhospodařování majetku (portfolio management).

Skládání investičních testů klienty

Banka jako poskytovatel investičních služeb je podle Směrnice MiFID povinna získat od klienta informace v rozsahu nezbytném k tomu, aby porozuměla zásadním skutečnostem o klientovi a aby nabyla přesvědčení, že investiční služba, nástroj či obchod jsou pro zákazníka přiměřené.

Poučení o rizicích spojených s investicemi do investičních nástrojů a investičních nástrojích

Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost každé investice. Riziko investování je možné označit jako nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu. Znalost charakteristik investičních nástrojů je předpokladem investic.

Politika zapojení

Raiffeisenbank a.s. uveřejňuje podle § 127 f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění ve vztahu k emitentům akcií obchodovaných na regulovaných evropských trzích politiku výkonu hlasovacích práv a svého dalšího zapojení.

Ilustrace nákladů a výnosů

Banka v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU uveřejňuje ilustrace nákladů a výnosů v případě investice do vybraných druhů derivátů nebo cenných papírů. Srovnání investic, jejich výnosů a nákladů je možné též zjistit v dokumentech KID pro jednotlivé produkty, které jsou k dispozici na stránkách banky https://priips.rb.cz.

Systematická internalizace

Raiffeisenbank a.s. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU uveřejňuje reporty systematického internalizátora, a to vždy za období, kdy se Raiffeisenbank a.s. na pozici systematického internalizátora kvalifikovala.

ISIN XS2559478693 za období 1. 10. 2023 do 31. 12 .2023ISIN XS2577033553 za období 1. 10. 2023 do 31. 12 .2023ISIN XS2348241048 za období 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023ISIN XS2534984120 za období 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023ISIN XS2534985283 za období 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023ISIN XS2321749355 za období 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023ISIN XS2321749355 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2534985283 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2534984120 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2348241048 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2577033553 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2559478693 za období 01. 7. 2023 do 30. 9. 2023ISIN XS2321749355 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2534985283 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2534984120 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2348241048 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2577033553 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2559478693 za období 01. 4. 2023 do 30. 6. 2023ISIN XS2321749355 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2559478693 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2534985283 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2534984120 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2348241048 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2577033553 za období 01.01.2023 do 31.03.2023ISIN XS2577033553 za období 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022ISIN XS2321749355 za období 1.10.2022 – 31.12.2022ISIN XS2348241048 za období 1.10.2022 – 31.12.2022ISIN XS2534985283 za období 1.10.2022 – 31.12.2022ISIN XS2534984120 za období 1.10.2022 – 31.12.2022ISIN XS2559478693 za období 1.10.2022 – 31.12.2022ISIN XS2348241048 za období 1. 7.2022 – 30. 9. 2022ISIN XS2321749355 za období 1. 7.2022 – 30. 9. 2022ISIN XS2348241048 za období 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022ISIN XS2321749355 za období 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022ISIN XS2321749355 za období 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021ISIN XS2348241048 za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022ISIN XS2321749355 za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022ISIN XS2348241048 za období 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021ISIN XS2321749355 za období 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021ISIN XS2348241048 za období 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021ISIN XS2321749355 za období 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021ISIN XS2348241048 za období 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021

Informace o místech provádění

Raiffeisenbank a.s. v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU uveřejňuje informace o totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016 (RTS 28).
Banka prováděla pokyny profesionálních (i způsobilých protistran) a neprofesionálních zákazníků na níže uvedených převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.

Pozn.: Označení OTC XOFF znamená, že Raiffeisenbank a.s. prováděla operace na neregulovaném trhu