Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Pokud hledáte fond určený pro pravidelné měsíční vklady nebo si chcete vytvořit rezervu na důchod, bydlení či pro děti, máme fond právě pro Vás. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 8 let a jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty investice.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet 

 

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474400   
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek  0 %, od 1.7.2018 1 %
poplatek za obhospodařování  1,2 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je ideální pro pravidelné měsíční vklady investorů díky aktivní správě fondu a vyhledávání zajímavých investičních příležitostí v delším časovém horizontu.  

Korunový flexibilní smíšený fond investuje min. 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix a zbývajících max. 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem zajištění) a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu. Řídící fond, obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a do dluhopisů, jejichž emitenti mají sídlo tamtéž. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídící fond neinvestuje do zbrojení, „zelené“ genové techniky a do podniků porušujících pracovní a lidská práva.

Investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním do akcií a dluhopisů, zejména tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu 
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů 

Documents
Semi-annual Report
Annual ReportDalší odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby


 

Oznámení pro podílníky - ke dni 1.10.2017 (den, k němuž byla zapsána změna druhu podílových listů do seznamu podílníků) došlo ke sloučení tříd A1 (Kapitalizační) a A4 (Pravidelných investic) ve fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 
Oznámení pro podílníky - pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

S účinností od 1. 2. 2017 dochází ke změně názvu řídícího fondu z původního názvu „Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix“ na nový název „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix“. Změna bude promítnuta do statutu fondu a do sdělení klíčových informací v rámci každoroční aktualizace na konci prvního čtvrtletí roku 2017. Je možné, že původní název řídícího fondu se bude po určitou dobu vyskytovat v produktových a smluvních materiálech distributora, které byly vytvořeny před datem účinnosti změny.

Na základě rozhodnutím představenstva Raiffeisen investiční společnosti a.s. došlo s účinností k 21. 3. 2016 ke změně statutu fondu. Fond změnil původní název z Raiffeisen fond pravidelných investic na Raiffeisen fond udržitelného rozvoje. Celé znění oznámení najdete ZDE.

Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondy Raiffeisen – Český balancovaný fond a Raiffeisen-CZK-LifeCycle Fund 2040.

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů / Bekanntgabe über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.