zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PŮJČKU

Pojištění schopnosti splácet půjčku bylo nabízeno ve dvou variantách – STANDARD a PLUS.

Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ úmrtí
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III.stupně
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání


Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIH 12010 a ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Přehled pojistného krytí

Varianta STANDARD nabízí krytí níže uvedených rizik:

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti pojištěného delší než 30 kalendářních dní uhradí pojišťovna měsíční úvěrové splátky, jejichž den splatnosti připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, a to až do výše 55 555 Kč za jednu splátku.

Pojistné plnění je poskytnuto po dobu maximálně 12 po sobě jdoucích splátek.

 • Pojištění pro případ úmrtí

V případě úmrtí zaplatí pojišťovna celkový zbývající finanční závazek dle smlouvy o úvěru, který zůstal k datu smrti pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného, a to až do výše 2 000 000 Kč.

 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III.stupně)

V případě přiznání invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) pojišťovna zaplatí celkový zbývající finanční závazek dle smlouvy o úvěru, který zůstal k datu vzniku invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po vzniku invalidity III. stupně pojištěného (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně), a to až do výše 2 000 000 Kč.

Varianta PLUS nabízí krytí rizik uvedených v Pojištění STANDARD a navíc:

 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání trvající alespoň 60 kalendářních dní hradí pojišťovna měsíční úvěrové splátky splatné v kalendářním měsíci, ve kterém je pojištěný 60. den nezaměstnaný, a to až do výše 55 555 Kč za jednu splátku.

Plnění je poskytnuto po dobu maximálně 6 po sobě jdoucích měsíců.

Poplatek za pojištění

 • Varianta STANDARD: poplatek za pojištění činí 5% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky
 • Varianta PLUS: poplatek za pojištění činí 7,5% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit. Stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900 nebo navštívit pobočku Raiffeisenbank a.s.

Pojištění zaniká:

 • dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, resp. dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • dnem splatnosti poslední úvěrové splátky
 • poslední den platnosti smlouvy o úvěru, k níž se pojištění vztahuje
 • dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak
 • posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku

Veškerý výčet zániku pojištění je uveden v Pojistné smlouvě č. CIH 1/2010.

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoba/y určená/é způsobem dle Pojistné smlouvy č. CIH 1/2010, je/jsou povinen/povinny poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v CIH 1/2010 a ve Všeobecných podmínkách k Pojištění schopnosti splácet půjčku.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle +420 412 440 000 (7-22).