zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění ke kreditním kartám

Pojištění, která už nejsou v nabídce

 

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - UNIQA pojišťovna, a.s. - v prodeji od 1. 1. 2018

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - BNP Paribas Cardif - prodej ukončen 31. 12. 2017

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu – PRIMA – již není v nabídce

Pojištění pravidelných plateb – již není v nabídce

Rodinné a osobní pojištění pro cesty a pobyt – již není v nabídce

Pojištění Bezpečí s Vaší kartou – již není v nabídce

Pojištění Zneužití 100 – již není v nabídce

Rodinné cestovní pojištění – již není v nabídce

Pojištění zneužití 50 – již není v nabídce

 • Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - již není v nabídce

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu je volitelné pojištění pro držitele hlavní kreditní karty a pro případ zneužití kreditní karty v případě ztráty a zneužití a nuceného výběru hovotovsti z bankomatu nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti se vztahuje i na dodatkové karty, pokud je pojištěna hlavní kreditní karta. Je-li pojištěn držitel hlavní kreditní karty, je pojištěn držitel dodatkové kreditní karty pouze proti zneužití kreditní karty v případě její ztráty či odcizení a pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu kartou nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti. Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu nabízí Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovnou a.s., která je poskytovatelem pojištění.

Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • Pojištění pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení
 • Pojištění pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení za použití PIN kódu
 • Pojištění pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIK 2/2006 a ve Všeobecných pojistných podmínkách.

 

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Úmrtí

Dvojnásobek neuhrazeného Aktuálního zůstatku, který zůstal k datu smrti pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného. Pojistné plnění bude vyplaceno následovně:
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojistníkovi (RB) jako obmyšlené osobě určené dle Pojistné smlouvy č. CIK 2/2006
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena osobám určeným dle Pojistné smlouvy č. CIK 2/2006 (např.pozůstalým), přičemž max. pojistné plnění je 2 000 000 Kč

Invalidita III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně)

Dvojnásobek neuhrazeného Aktuálního zůstatku, který zůstal k datu pojistné události neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu pojistné události. Pojistné plnění bude vyplaceno následovně:
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojistníkovi (RB) jako oprávněné osobě dle Pojistné smlouvy č. CIK 2/2006
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojištěnému,přičemž max. pojistné plnění je 2 000 000 Kč

Pracovní neschopnost

10 % z Aktuálního zůstatku dle pojistné smlouvy k datu vzniku pojistné události, přičemž výše pojistného plnění (max. 55 555 Kč měsíčně) je po celou dobu trvání pracovní neschopnosti neměnná. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.

Zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení

max. 4 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

Zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení za použití PIN kodu

max. 10 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

Nucený výběr hotovosti z bankomatu nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

max. 1 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

 

Kdo je pojištěn

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu si může sjednat fyzická osoba, která je držitelem hlavní kreditní karty, je mladší 60 let a není poživatelem starobního ani invalidního důchodu. Pojištění zaniká dosažením 65 let věku pojištěného.

Počátek pojištění

Pojištění začíná platit v 0.00 hodin následujícího dne po dni schválení kreditní karty, pokud bylo o pojištění zažádáno společně s kreditní kartou, nebo začíná platit v 0.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo pojištění sjednáno dodatečně po telefonu.

Poplatek za pojištění

Výše poplatku za pojištění činí 0,69% z celkové dlužné částky (Aktuální zůstatek dle Pojistné smlouvy č. CIK 2/2006) ke dni vystavení výpisu z kartového účtu vedeného v souvislosti s kreditní kartou pojištěného. Poplatek je hrazen měsíčně prostřednictvím hlavní kreditní karty.

Příklady výluk z pojištění

Pojišťovna není povinna plnit v případě onemocnění páteře a jejich následků, vyjma případů, kdy pojištěný pro onemocnění páteře nebo jejich následky podstoupí operační zákrok v lékařském zařízení, dojde-li k takovému operačnímu zákroku nejpozději do 90 dní od zjištění onemocnění nebo v případě, že onemocnění vznikne úrazovým mechanismem prokázaným odborným vyšetřením včetně příslušného obrazového materiálu,

Pojišťovna není povinna plnit v případě, že škodní událost smrti v důsledku úrazu, invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) nebo pracovní neschopnosti nastala v prvních 12 měsících od počátku pojištění a vznikla v důsledku nebo v souvislosti s pokračováním, recidivou (opakováním) nemoci nebo je následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, existovaly, projevily se, byly diagnostikovány nebo se pro ně pojištěný léčil nebo docházel na kontroly k lékaři, to vše v době 12 měsíců před vznikem pojištění.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffesenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:

 • dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, resp. dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně;
 • dnem, kdy pojištěný dovrší 65 let;
 • v původně sjednaném rozsahu posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém se pojištěný stane starobním důchodcem nebo dosáhne důchodového věku; pojištěný je nadále pojištěn pouze pro případ smrti, přiznání mimořádných výhod III. stupně, a pro případ zneužití kreditní karty v případě její ztráty nebo odcizení, pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kódu a pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí, pokud k odcizení hotovosti dojde při výběru hotovosti z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru hotovosti z bankomatu
 • v 00.00 hodin dne po dni, kdy pojištěný požádal o ukončení pojištění na zákaznické lince Raiffeisenbank;
 • okamžikem zrušení smlouvy o kreditní kartě, resp. kartového účtu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky pro případ smrti, invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, a pracovní neschopnosti, které zaniká k datu splatnosti poslední splátky kreditní karty;
 • okamžikem podvodného jednání pojištěného v souvislosti s použitím kreditní karty;
 • v důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků ze smlouvy o kreditní kartě vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než 90 dní.

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoba/y určená/é způsobem dle Pojistné smlouvy č. CIK 2/2006, je/jsou povinen/povinny poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIK 2/2006 a ve Všeobecných podmínkách k Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

 • Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu – PRIMA – již není v nabídce

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - PRIMA je volitelné pojištění pro držitele hlavní kreditní karty, které Vás ochrání v případě nenadálých a nepříznivých životních situací jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí.

Vztahuje se na hlavního držitele kreditní karty.

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu nabízí Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif pojišťovnou a.s., která je poskytovatelem pojištění.

Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIKL 1/2011 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010.

Přehled pojistného krytí

Úmrtí

Pojišťovna vyplatí neuhrazenou dlužnou částku na kreditní kartě k datu vzniku pojistné události až do výše 2 000 000 Kč

Invalidita III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně)

Pojišťovna vyplatí neuhrazenou dlužnou částku na kreditní kartě k datu vzniku pojistné události až do výše 2 000 000 Kč

Pracovní neschopnost

V případě prac. neschopnosti delší jak 60 kal. dní, pojišťovna poskytne měsíční plnění ve výši 5% z aktuálního zůstatku (z Vašich celkových závazků na kreditní kartě) k datu splatnosti Vašeho prvního výpisu po vzniku pojistné události (max. výše plnění v jednom měsíci je 55.555,- Kč), pojišťovna poskytne měsíční plnění po dobu max. 6 měsíců

 

Poplatek za pojištění

Výše poplatku za pojištění činí 0,49% z Aktuálního zůstatku ke dni vystavení výpisu z kartového účtu vedeného v souvislosti s kreditní kartou pojištěného. Poplatek je hrazen měsíčně prostřednictvím hlavní kreditní karty.

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • pokračování a recidiva (opakování) nemocí; následky nemoci nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění a nemocí klasifikovaných v pojistných podmínkách
 • pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane v době, kdy pojištěný pobírá peněžitou pomoc v mateřství

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIKL 1/2011 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffesenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:

 • dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, resp. dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně;
 • dnem, kdy pojištěný dovrší 65 let;
 • v původně sjednaném rozsahu posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém se pojištěný stane starobním důchodcem nebo dosáhne důchodového věku; pojištěný je nadále pojištěn pouze pro případ smrti, přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • v 00.00 hodin dne po dni, kdy pojištěný požádal o ukončení pojištění na zákaznické lince;
 • okamžikem zrušení smlouvy o kreditní kartě, resp. kartového účtu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky pro případ smrti, invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, a pracovní neschopnosti, které zaniká k datu splatnosti poslední splátky kreditní karty;
 • v důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků ze smlouvy o kreditní kartě vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než 90 dní.

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoba/y určená/é způsobem dle Pojistné smlouvy č. CIKL 1/2011, je/jsou povinen/povinny poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIKL 1/2011 a ve Všeobecných podmínkách k Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu- PRIMA.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

 • Pojištění pravidelných plateb – již není v nabídce

Pojištění pravidelných plateb je volitelné pojištění, které bylo nabízeno pro hlavní držitele kreditních karet a to ve třech variantách:

 • Standard
 • Plus
 • Exclusiv

Poskytovatelem pojištění je společnost BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s. Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIBP 1/2008 a ve Všeobecných pojistných podmínkách k Pojištění pravidelných plateb č.1/2007.

Přehled pojistného krytí

Varianta STANDARD nabízí krytí níže uvedených rizik:

Pojištění pro případ smrti
V případě smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin během pojistné doby pojišťovna vyplatí jednorázovou částku 100 000 Kč.

Pojištění pro případ invalidity III. stupně
Pokud pojištěnému bude přiznána invalidita III. stupně, resp.přiznání mimořádných výhod III. stupně, z důvodu úrazu nebo nemoci, pojišťovna vyplatí jednorázovou částku 100 000 Kč.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní, pojišťovna uhradí pojistné plnění ve výši 2 500 Kč za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti (maximálně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců).

Varianta PLUS nabízí krytí rizik uvedených v Pojištění STANDARD a navíc:

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu v rámci varianty Pojištění PLUS, která trvá nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní, pojišťovna uhradí pojistné plnění ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti (maximálně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců).

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
V případě ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní, pojišťovna uhradí pojistné plnění ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti pojištěného (maximálně po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců).

Varianta EXCLUSIVE nabízí krytí níže uvedených rizik:

Pojištění pro případ invalidity III. stupně
Pokud pojištěnému bude přiznána invalidita III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, z důvodu úrazu nebo nemoci, pojišťovna vyplatí jednorázovou částku 200 000 Kč.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní, pojišťovna uhradí pojistné plnění ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti (maximálně po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců).

Pojištění pro případ hospitalizace
V případě hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci, která trvá nepřetržitě alespoň 7 kalendářních dní, pojišťovna uhradí pojistné plnění ve výši 1000 Kč za každý kalendářní den trvání hospitalizace pojištěného (maximálně po dobu 30 po sobě jdoucích dnů).
V případě souběhu pojistných událostí hospitalizace a pracovní neschopnosti pojistitel vyplácí pojistné plnění vždy pouze z jedné z pojistných událostí. V případě, že v průběhu trvání pojistné události pracovní neschopnosti nastane pojistná událost hospitalizace pojištěného, plní pojistitel pouze z titulu pracovní neschopnosti, vyjma případu, kdy nárok na pojistné plnění vznikne až po ukončení hospitalizace, v takovém případě plní pojistitel nejprve z titulu pojistné události hospitalizace a poté z titulu pojistné události pracovní neschopnosti.

Poplatek za pojištění

Výše poplatku za pojištění je připisována k tíži kartového účtu vedeného v souvislosti s kreditní kartou.

 • Varianta STANDARD:     199 Kč měsíčně
 • Varianta PLUS:               299 Kč měsíčně
 • Varianta EXCLUSIVE:      399 Kč měsíčně

 

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • Všechny profesionálně provozované sporty
 • Pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěná pobírá peněžitou pomoc v mateřství

V případě ztráty zaměstnaní:

 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební lhůty po nástupu do zaměstnání

V případě hospitalizace:

 • hospitalizace v důsledku úrazu, ke kterému došlo již před počátkem pojištění nebo v důsledku nemoci, která byla diagnostikována před počátkem pojištění

Úplný výčet krytí a následně výluk je uveden v Pojistné smlouvě č. CIBP 1/2008 a ve Všeobecných pojistných podmínkách k Pojištění pravidelných plateb č.1/2007.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:

 • dnem, kdy držitel karty dovrší 65 let věku
 • dnem smrti držitele karty
 • dnem vzniku invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, pojištěného zaniká pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu
 • v 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný zažádal o ukončení pojištění na zákaznické lince Raiffeisenbank
 • posledním dnem platnosti karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová
 • pojištění zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém se pojištěný stane starobním důchodcem nebo dosáhne důchodového věku. Pojištěný je nadále pojištěn pouze pro případ smrti v důsledku úrazu a přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu v případě souboru pojištění A, resp. pro případ smrti v důsledku úrazu nebo nemoci a přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci v případě souboru pojištění B, resp. pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu nebo nemoci a hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci v případě souboru pojištění C

 

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoba/y určená/é způsobem dle Pojistné smlouvy č. BP 1/2008, je/jsou povinen/povinny poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIBP 1/2008 a ve Všeobecných pojistných podmínkách k Pojištění pravidelných plateb č.1/2007.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

 • Rodinné a osobní pojištění pro cesty a pobyt – již není v nabídce

Rodinné a osobní pojištění pro cesty a pobyt je volitelné pojištění bylo nabízeno pro hlavní držitele kreditních karet. Poskytovatelem pojištění je společnost BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s. Pojištění pro cesty a pobyt se vztahuje na rekreační provozování běžných nerizikových sportů včetně zimních, zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a další pojistná rizika. Rozsah pojistného krytí je až do výše 1 mil. Kč.

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIT 2/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

Přehled pojistného krytí

Pojistná událost

Maximální pojistné plnění/limity na 1 pojistnou událost

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb

Max. 1 000 000,- Kč

Akutní zubní ošetření

Max. 10 000,- Kč

Ztráta, krádež nebo poškození zavazadel

Max. 20 000,- Kč

Limit na 1 zavazadlo

10 000,- Kč

Limit na 1 položku      

5 000,- Kč

Právní pomoc (dopravní nehoda)

Max. 100 000,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

Max. 1 000 000,- Kč

Pojištění přivolané osoby

Max. 75 000,- Kč

Denní limit

2 000,- Kč

Úmrtí následkem úrazu

Max. 500 000,- Kč

Invalidita III. stupně následkem úrazu

Max. 1 000 000,- Kč

Kumulativní limit na rodinu v případě úmrtí a trvalé invalidity úrazem

Max. 2 000 000,- Kč

Zpoždění zavazadel při letecké dopravě

Max. 10 000,- Kč

Limit na jednu hodinu zpoždění

2 000,- Kč

Spoluúčast

6 hodin

Zpoždění letu

Max. 10 000,- Kč

Limit na jednu hodinu zpoždění

2 000,- Kč

Spoluúčast

6 hodin

Zrušení cesty

Max. 20 000,- Kč

Spoluúčast

20%

Ztráta a odcizení cestovních dokladů

Max. 10 000,- Kč

 

Kdo je pojištěn

Rodinné pojištění pro cesty a pobyt se vztahuje na držitele karty, který je v okamžiku sjednání pojištění mladší 70 let, a jeho spolucestujících rodinných příslušníků.

Spolucestující rodinný příslušník se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka nebo druh/družka mladší 75 let žijící ve společné domácnosti a libovolný počet dětí mladší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území téhož státu jako držitel Karty a cestují společně s ním do zahraničí. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 75 let.

Osobní pojištění pro cesty a pobyt se vztahuje na držitele karty, který je v okamžiku schválení žádosti o kartu mladší 70 let.

Příslušný limit pojistného plnění je shodný i v případě více společně cestujících rodinných příslušníků; v případě Rodinného pojištění pro cesty a pobyt, tzn., že tento limit se s počtem spolucestujících nenavyšuje.

Kdy je pojištění platné

Pojistná ochrana je účinná okamžikem překročení státní hranice České republiky. Konec účinnosti cestovního pojištění se stanoví na okamžik překročení státní hranice směrem do České republiky, nejpozději však uplynutím 45. dne od zahájení cesty do zahraničí.

Poplatek za pojištění

Volitelné Rodinné pojištění pro cesty a pobyt činí 79,- Kč měsíčně a je připisováno k tíži kartového účtu vedeného v souvislosti s kartou.

Volitelné Osobní pojištění pro cesty a pobyt činí 49,- Kč měsíčně a je připisováno k tíži kartového účtu vedeného v souvislosti s kartou.

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla, včetně přípravných jízd
 • všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy
 • jakékoliv komplikace rizikového těhotenství, preventivní těhotenské prohlídky, jakékoliv komplikace po 26. týdnu těhotenství, porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky, léčba neplodnosti.

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden Pojistné smlouvě č. CIT 2/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:         

 • posledním dnem účinnosti smlouvy o kartě
 • dnem, kdy pojištěný (tj. držitel karty či spolucestující rodinný příslušník) dovrší 75 let věku, zaniká pojištění tohoto pojištěného. Pokud zanikne pojištění pojištěnému – držiteli karty, pak zaniká pojištění i ostatním pojištěným
 • dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného zaniká pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu (v případě přiznání invalidity III. stupně na následky úrazu nebo onemocnění, které nastalo v době trvání pojištění, ale ne v souvislosti se zahraniční cestou)
 • v 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný zažádal o ukončení pojištění na zákaznické lince
 • okamžikem zrušení kartového účtu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka

 

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně asistenční službu Cardif Assistance Tel.: +420 234 240 244, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Likvidace pojistné události:

Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním formuláře Oznámení pojistné události. Formulář spolu s požadovanými doklady zašlete na adresu asistenční společnosti:

Europ Assistance s. r. o.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 240 244
Fax: +420 221 586 100
e-mail: operations@europ-assistance.cz

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

 • Pojištění Bezpečí s vaší kartou – již není v nabídce

Volitelné Pojištění Bezpečí s Vaší kartou chrání před důsledky ztráty či odcizení kreditní karty včetně ztráty či odcizení dokladů, klíčů, hotovosti, peněženky, tašky, odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty, pokud ke ztrátě/odcizení došlo společně s kreditní kartou. Vztahuje se na hlavní i dodatkové kreditní karty.

Poskytovatelem pojištění je společnost BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s.

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFUMC 1/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro neživotní pojištění č.3/2009 .

Přehled pojistného krytí

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Zneužití kreditní karty v důsledku jejího odcizení či ztráty

max. 4 000 Kč

Zneužití kreditní karty s použitím PIN kódu

max. 100 000 Kč

Zneužití kreditní karty při internetové transakci

max. 4 000 Kč

Ztráta nebo odcizení klíčů, pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 5 000 Kč

Ztráta nebo odcizení dokladů , pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Ztráta nebo odcizení peněženky, pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Ztráta nebo odcizení tašky , pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Nucený výběr hotovosti z bankomatu kartou nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti  kartou při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

max. 10 000 Kč

Odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty, pokud k odcizení dojde současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

 

odcizení mobilního telefonu  

max. 10 000 Kč

zneužití odcizené SIM karty  

max. 1 000 Kč

 

Poplatek za pojištění

 • činí 89 Kč měsíčně
 • je hrazen měsíčně prostřednictvím kreditní karty

 

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • k pojistné události došlo v důsledku podvodného jednání nebo v souvislosti s takovým jednáním pojištěného nebo jeho osob blízkých
 • k pojistné události došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání – např. ponechání předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě, např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.).

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFUMC 1/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro neživotní pojištění č.3/2009 .

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:         

 • posledním dnem platnosti kreditní karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost je povinen poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFUMC 1/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro neživotní pojištění č.3/2009 .

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900

 • Pojištění Zneužití 100 – již není v nabídce

Pojištění Zneužití 100 se vztahuje na zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty nebo odcizení, včetně ztráty či odcizení dokladů, hotovosti, klíčů, peněženky, tašky, pokud ke ztrátě/odcizení došlo společně s kreditní kartou. Vztahuje se na hlavní i dodatkové kreditní karty.

Poskytovatelem pojištění je společnost BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s.

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFU 1/2006 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 1/2009.

Přehled pojistného krytí

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Zneužití kreditní karty v důsledku jejího odcizení či ztráty

max. 4 000 Kč

Zneužití kreditní karty s použitím PIN kódu

max. 50 000 Kč

Zneužití kreditní karty při internetové transakci

max. 4 000 Kč

Ztráta nebo odcizení klíčů, pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 5 000 Kč

Ztráta nebo odcizení dokladů , pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Ztráta nebo odcizení peněženky, pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Ztráta nebo odcizení tašky , pokud k nim došlo současně se ztrátou nebo odcizením kreditní karty

max. 3 000 Kč

Nucený výběr hotovosti z bankomatu kartou nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti  kartou při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

max. 10 000 Kč

 

Poplatek za pojištění

 • činí 79 Kč měsíčně
 • je hrazen měsíčně prostřednictvím kreditní karty

 

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • k pojistné události došlo v důsledku podvodného jednání nebo v souvislosti s takovým jednáním pojištěného nebo jeho osob blízkých
 • k pojistné události došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání – např. ponechání předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě, např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.).

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFU 1/2006 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 1/2009.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

Pojištění zaniká:         

 • posledním dnem platnosti kreditní karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost je povinen poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v v Pojistné smlouvě č. CIFU 1/2006 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 1/2009.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

POJIŠTĚNÍ AUTOMATICKY ZAHRNUTÁ V CENĚ KREDITNÍ KARTY

 • Rodinné cestovní pojištění - již není v nabídce

Rodinné cestovní pojištění je automaticky nastavené k hlavní ČSA kreditní kartě (nikoli k dodatkovým kartám) a vztahuje se na rekreační provozování běžných nerizikových sportů včetně zimních, zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a další pojistná rizika. Poskytovatelem pojištění je společnost BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s.

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v  Pojistné smlouvě č. CIT 1/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

Přehled pojistného krytí

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb

max. 3 000 000,- Kč

Akutní zubní ošetření

max. 10 000,- Kč

Ztráta, krádež nebo poškození zavazadel

max. 50 000,- Kč

Limit na 1 zavazadlo

max. 25 000,- Kč

Limit na 1 položku       

max. 12 500,- Kč

Právní pomoc (dopravní nehoda)

max. 150 000,- Kč

Pojištění přivolané osoby

max. 75 000,- Kč

Denní limit

2 000,- Kč

Pojištění náhradního pracovníka

max. 250 000,- Kč

Úmrtí následkem úrazu

max. 1 000 000,- Kč

Trvalá invalidita následkem úrazu

max. 2 000 000,- Kč

Kumulativní limit na rodinu v případě úmrtí a trvalé invalidity úrazem

max. 4 000 000,- Kč

Zpoždění zavazadel při letecké dopravě

max. 10 000,- Kč

Limit na jednu hodinu zpoždění

2 500,- Kč

Spoluúčast

6 hodin

Zpoždění letu

max. 10 000,- Kč

Limit na jednu hodinu zpoždění

2 500,- Kč

Spoluúčast

6 hodin

Pojištění odpovědnosti za škodu

max. 2 000 000,- Kč

Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí

1 000,- Kč

Kdo je pojištěn

Rodinné cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty, který je v okamžiku sjednání pojištění mladší 70 let, a jeho spolucestujících rodinných příslušníků.

Spolucestující rodinný příslušník se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka nebo druh/družka mladší 75 let žijící ve společné domácnosti a libovolný počet dětí mladší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území téhož státu jako držitel Karty a cestují společně s ním do zahraničí. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 75 let.

Příslušný limit pojistného plnění je shodný i v případě více společně cestujících rodinných příslušníků; v případě Rodinného cestovního pojištění, tzn., že tento limit se s počtem spolucestujících nenavyšuje.

Poplatek za pojištění

Rodinné cestovní pojištění je ke kreditní kartě nastaveno automaticky a je zahrnuto v poplatku za vedení karty.

Kdy je pojištění platné

Pojistná ochrana je účinná okamžikem překročení státní hranice České republiky. Konec účinnosti cestovního pojištění se stanoví na okamžik překročení státní hranice směrem do České republiky, nejpozději však uplynutím 45. dne od zahájení cesty do zahraničí.

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla, včetně přípravných jízd
 • všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy
 • jakékoliv komplikace rizikového těhotenství, preventivní těhotenské prohlídky, jakékoliv komplikace po 26. týdnu těhotenství, porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky, léčba neplodnosti.

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIT 1/2009 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2009.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění je platné po celou dobu platnosti kreditní karty.

Pojištění zanikne:

 • nejpozději dosažením 75. let věku pojištěného, pokud zanikne pojištění pojištěnému – držiteli karty, pak zaniká pojištění i ostatním pojištěným (tj. spolucestujícím rodinným příslušníkům).
 • dnem smrti držitele karty
 • dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného zaniká pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu (v případě přiznání invalidity III. stupně na následky úrazu nebo onemocnění, které nastalo v době trvání pojištění, ale ne v souvislosti se zahraniční cestou)

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně asistenční službu Cardif Assistance Tel.: +420 234 240 244, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Likvidace pojistné události:

Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním formuláře Oznámení pojistné události. Formulář spolu s požadovanými doklady zašlete na adresu asistenční společnosti:

Europ Assistance s. r. o.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 240 244
Fax: +420 221 586 100
e-mail: operations@europ-assistance.cz

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

 

 • Pojištění zneužití 50 - již není v nabídce

Pojištění zneužití 50 chrání před důsledky ztráty či odcizení kreditní karty GOLD. Pojištění zneužití 50 je automaticky nastavené ke kreditní kartě GOLD. Vztahuje se na hlavní i dodatkové kreditní karty.

Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFUG 1/2007 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009.

Přehled pojistného krytí

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty nebo odcizení

max. 4 000 Kč

Zneužití kreditní karty s použitím PIN kódu v důsledku její ztráty nebo odcizení  

max. 50 000 Kč

Ztráta/odcizení klíčů společně s kreditní kartou

max. 3 000 Kč

Ztráta/odcizení dokladů společně s kreditní kartou

max. 3 000 Kč

Poplatek za pojištění

Pojištění zneužití 50 je ke kreditní kartě GOLD nastaveno automaticky a je zahrnuto v poplatku za vedení karty.

Příklady výluk z pojištění

Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku:

 • k pojistné události došlo v důsledku podvodného jednání nebo v souvislosti s takovým jednáním pojištěného nebo jeho osob blízkých
 • k pojistné události došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání – např. ponechání předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě, např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.).

Úplný výčet výluk a následně krytí je uveden v Pojistné smlouvě č. CIFUG 1/2007 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění je platné po celou dobu platnosti kreditní karty.

Pojištění zanikne:

 • posledním dnem platnosti karty, pokud nebyla vydána karta nová
 • okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěného v souvislosti s použitím karty
 • dnem smrti pojištěného

 

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 412 440 000.

 • POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY - není v aktivní nabídce

Chrání vás před finančními ztrátami v souvislosti se zneužitím vaší platební karty

Kryje zákonnou spoluúčast klienta při zneužití platební karty, poskytují tak 100% pojistnou ochranu pro případ takové události
Popis produktu
Pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku realizace neoprávněné transakce.

Pojištěny jsou neautorizované transakce dle § 116 odst. 1 písmena a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen „zákon o platebním styku”) a dále transakce, které byly potvrzeny zadáním PIN na bankomatech/POS, přičemž musí být splněny následující podmínky:

Držitel vznesl ohledně této transakce / těchto transakcí reklamační nárok.
Držitel nezpůsobil ztrátu podvodným jednáním ani úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neporušil některou ze svých povinností stanovenou v § 101 zákona o platebním styku či bezpečnostní opatření stanovená obchodními podmínkami.
K transakci/transakcím došlo před tím, než byla ohlášena ztráta, odcizení, zneužití karty (tj. byl vznesen požadavek na blokaci karty).

Pojištění bylo nabízeno ve variantách ZÁKLAD a PLUS.
Varianta ZÁKLAD

Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem uskutečnění neoprávněných transakcí v důsledku ztráty či odcizení platební karty, přičemž pojištěny jsou transakce uskutečněné maximálně 24 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.
Pojistné plnění u varianty ZÁKLAD je poskytováno do výše ekvivalentu 150 EUR na jednu reklamaci.

Varianta PLUS

Krytí odpovědnosti stejně jako varianta ZÁKLAD, přičemž je prodloužena lhůta pro neoprávněné transakce na 72 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.

Navíc ve variantě PLUS:

Pojištění nákladů na vydání nové karty a PIN po trvalé blokaci z důvodu ztráty či odcizení s celkovým limitem pojistného plnění 1 000 Kč.
Pojištění odcizení hotovosti vybrané pojištěnou platební kartou loupeží nebo při nuceném výběru s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradních klíčů a osobních dokladů v důsledku jejich ztráty či odcizení společně se ztrátou či odcizením pojištěné platební karty s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradního mobilního telefonu a SIM odcizených současně s platební kartou včetně pojištění zneužití odcizeného mobilního telefonu/SIM s celkovým limitem pojistného plnění 5 000 Kč.
Pojistné plnění u varianty PLUS je poskytováno do výše limitu 100 000 Kč.

Jak pojištění funguje

V případě zneužití okamžitě kartu zablokujte na bezplatné infolince Raiffeisenbank 800 900 900 (ze zahraničí volejte +420 412 446 400).
Událost nahlaste policii (v České republice či v zahraničí), podejte trestní oznámení.
Pokud následně nesouhlasíte se zaúčtovanou transakcí ve Vašem výpisu k platební kartě, podejte ihned po zjištění této skutečnosti písemnou reklamaci na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
Pojistnou událost nahlaste pojišťovně UNIQA.

Co byste měli vědět?

Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ zneužití platební karty uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s.

Klienti, kteří měli sjednané pojištění zneužití platební karty před datem 7. 7. 2010 automaticky přecházejí na nové podmínky pojištění, a to za podmínek a k datu, o kterém byli RB předem informováni.