Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Investice je vhodná zejména pro klienty, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a jsou ochotni nést vyšší riziko možných výkyvů. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií zahraničních firem. Fond je vhodný pro investory, kteří věří v dlouhodobý růst akciových trhů a plánují své prostředky investovat nejméně po dobu 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu

Základní informace o fondu*

ISIN   CZ0008475274
typ fondu dynamický smíšený
měna CZK
poplatek za nákup 3%, od 9.10.2017 - 0 %
poplatek za obhospodařování  0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Raiffeisen fond emerging markets akcií investuje minimálně 85 % hodnoty majetku do cenných papírů řídícího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Zbylé prostředky jsou investovány do likvidních aktiv za účelem zajištění.

Řídící fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien,obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., investuje minimálně 51 % prostředků do akcií a obdobných cenných papírů vydaných společnostmi se sídlem či vykonávající aktivitu na rozvíjejících se trzích v Asii, Latinské Americe, Africe, Evropě a na Středním východě. Řídící fond může také investovat do dluhopisů vydávaných vládami či nadnárodními emitenty a také do podílů jiných investičních fondů.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména s tržním rizikem a úvěrovým rizikem) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Klíčové informace pro investory 
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu 
Aktuální report portfolio manažera fondu
Statut fondu
Oznámení o zahájení nabízení
Ceník poplatků 
Měsíční informace

Documents
Key Investor Information 
Product sheet

Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Archiv

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Zpětná vazba

Zajímá nás váš názor. Věnujte prosím chvilku vyplnění krátkého dotazníku.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email