Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond může sloužit jako základní stavební kámen konzervativního investičního portfolia. Je vhodný především pro opatrnější investory preferující vyšší jistotu, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 5 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory /Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

  třída A1 - Kapitalizační
ISIN   
 
 CZ0008474376
typ fondu dluhopisový
měna CZK
vstupní poplatek 1 % 
 poplatek za obhospodařování 0,8 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je svým zaměřením korunový dluhopisový fond. Jeho cílem je dosahovat pravidelných výnosů, a to investicemi převážně (min. 51 % hodnoty majetku) do dluhopisů denominovaných v českých korunách. V menší míře může být investováno též do dluhopisů denominovaných ve vybraných zahraničních měnách, dluhopisových fondů a nástrojů peněžního trhu, včetně termínovaných vkladů. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu Fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce či podniky.
Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dalšími nástroji nesoucími riziko dluhopisů (zejména úvěrové, úrokové, měnové riziko a riziko koncentrace) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení
 
Documents
Semi-annual Report
Annual Report

Další odkazy
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondem Raiffeisen – Český dluhopisový fond.

 Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.