Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Typický investor je méně konzervativní se střední zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, který hledá ve střednědobém investičním horizontu vyšší výnos, než jaký nabízejí dluhopisové fondy alokující většinu svěřeného majetku do státních dluhopisů ČR, protože až třetina majetku může být investováno do dynamičtějších dluhopisů s nižším ratingovým ohodnocením (např. BBB) a s potenciálem vyšších výnosu do splatnosti. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 5 let a jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty investice.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet 

Základní informace o fondu*

  třída A1 - Kapitalizační třída A2 - Premium
ISIN CZ0008473998 CZ0008474921
typ fondu dluhopisový dluhopisový
měna CZK CZK
vstupní poplatek 1 % slouží pouze pro Asset management
poplatek za obhospodařování 0,9 % 0,6 %
výkonnostní poplatek  10 %  10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je svým zaměřením korunový dluhopisový fond. Investuje převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu nebo ukládá peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů na účty u bank vedené pro fond. V menší míře je investováno do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, zaměřující se na investice do dluhopisů denominovaných v CZK, EUR, USD a lokálních měnách zemí střední a východní Evropy nebo nástrojů peněžního trhu. Fond obsahuje vyšší míru rizika, než skýtá dluhopisový trh jako celek. Nejméně 65 % majetku fondu je investováno do cenných papírů s ratingem minimálně na úrovni investičního stupně, tj. BBB- / Baa3 a vyšší. Vážená průměrná splatnost portfolia fondu nepřesáhuje 5 let.
Investor podstupuje při investování do tohoto fondu rizika spojená zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů nebo se změnou celkového úrokového prostředí. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

 

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva 
Parametry fondů
Měsíční informace
Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.