Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy
  • Pro dynamické investory
  • Fond využíváme pouze v rámci služby Portfolio management

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos prostřednictvím světových akciových trhů a akceptující vyšší riziko cenových výkyvů. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

 

Základní informace o fondu

 ISIN CZ0008474350
typ fondu   smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 2%
poplatek za obhospodařování 1,20 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem.  Fond investuje především do akcií a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií v rámci celého světa. Fond může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu.
Zastoupení jednotlivých složek majetku fondu je aktivně řízeno.  V případě neutrálního náhledu na vývoj trhů může podíl akcií a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií tvořit až 100 % hodnoty majetku a v případech extrémně negativního náhledu na vývoj trhů mohou být akcie a další nástroje nesoucí riziko akcií z majetku fondu i zcela vyprodány. V rámci své strategie může fond v podstatném rozsahu investovat do derivátů. Podíly v jiných fondech mohou tvořit až 100 % majetku fondu.
Typický investor by měl být obeznámen s riziky, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 7 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

 

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení 
ZISIF informace pro investory speciálních fondů
Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 Oznámení o zavedení výkonnostního poplatku s účinností od 1. 8. 2017

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.