zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu je volitelné pojištění pro držitele kreditní karty. Pomůže vám se splácením kreditní karty v případě obtížných životních situací.

Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • Pojištění pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení
 • Pojištění pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení za použití PIN kódu
 • Pojištění pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

Přehled pojistného krytí

Přehled pojistného krytí

Limity pojistného krytí

Úmrtí

Dvojnásobek neuhrazeného Aktuálního zůstatku, který zůstal k datu smrti pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného. Pojistné plnění bude vyplaceno následovně:
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojistníkovi (RB) jako obmyšlené osobě určené dle Rámcové pojistné smlouvy č. 1080500070
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bud vyplacena osobám určeným dle Rámcové pojistné smlouvy č. 1080500070 (např. pozůstalým), přičemž max. pojistného plnění je 2 000 000 Kč

Invalidita III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně)

Dvojnásobek neuhrazeného Aktuálního zůstatku, který zůstal k datu pojistné události neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu pojistné události. Pojistné plnění bude vyplaceno následovně:
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojistníkovi (RB) jako oprávněné osobě dle Rámcové pojistné smlouvy č. 1080500070
- jedna polovina z celkově určené výše pojistného plnění bude vyplacena pojištěnému, přičemž max. pojistné plnění je 2 000 000 Kč.

Pracovní neschopnost

10% z Aktuálního zůstatku dle pojistné smlouvy k datu vzniku pojistné události, přičemž výše pojistného plnění (max. 55 555 Kč měsíčně) je po celou dobu trvání pracovní neschopnosti neměnná. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.

Zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení

max. 4 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

Zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty či odcizení za použití PIN kodu

max. 20 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

Nucený výběr hotovosti z bankomatu nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí

max. 1 000 Kč na jednu pojistnou událost vyplacenou pojišťovnou max. třikrát v jednom kalendářním roce

 Kdo je pojištěn

 • Fyzická osoba, která je držitelem hlavní kreditní karty
 • Je mladší 65 let (pojištění zaniká dosažením 65 let věku pojištěného)
 • Není poživatelem starobního ani invalidního důchodu

Počátek pojištění

Pojištění začíná platit v 00.00 hodin následujícího dne po schválení kreditní karty, pokud bylo o pojištění zažádáno společně s kreditní kartou, nebo začíná platit v 00.00 hodin následujícího dne po dni, kdy bylo pojištění sjednáno dodatečně po telefonu.

Poplatek za pojištění

Výše poplatku za pojištění činí 0,69% z Aktuálního zůstatku ke dni vystavení výpisu z kartového účtu vedeného v souvislosti s kreditní kartou pojištěného. Poplatek je hrazen měsíčně prostřednictvím hlavní kreditní karty.

Příklady výluk z pojištění

Pojišťovna není povinna plnit v případě, že škodní událost smrti v důsledku úrazu, invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) nebo pracovní neschopnosti nastala v prvních 12 měsících od počátku pojištění a vznikla v důsledku nebo v souvislosti s pokračováním, recidivou (opakováním) nemoci nebo je následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo, existovaly, projevily se, byly diagnostikovány nebo se pro ně pojištěný léčil nebo docházel na kontroly k lékaři, to vše v době 12 měsíců před vznikem pojištění.

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit, stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffesenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900, nebo navštívit naši pobočku.

Pojištění zaniká:

 • Dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, resp. dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • Dnem, kdy pojištěný dovrší 65 let
 • V původně sjednaném rozsahu posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém se pojištěný stane starobním důchodcem nebo dosáhne důchodového věku; pojištěný je nadále pojištěn pouze pro případ smrti, přiznání mimořádných výhod III. stupně, a pro případ zneužití kreditní karty v případě její ztráty nebo odcizení, pro případ zneužití kreditní karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kódu a pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí nebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí, pokud k odcizení hotovosti dojde při výběru hotovosti z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru hotovosti z bankomatu
 • V 00.00 hodin dne po dni, kdy pojištěný požádal o ukončení pojištění na zákaznické lince Raiffeisenbank a.s.
 • Okamžikem zrušení smlouvy o kreditní kartě, resp. kartového účtu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka zanikají všechny typy pojištění s výjimkou pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky pro případ smrti, invalidity III. stupně, resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně, a pracovní neschopnosti, které zaniká k datu splatnosti poslední splátky kreditní karty
 • Okamžikem podvodného jednání pojištěného v souvislosti s použitím kreditní karty
 • V důsledku prodlení pojištěného s plněním finančních závazků ze smlouvy o kreditní kartě vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než 90 dní

 

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu nabízí Raiffeisenbank, a.s., ve spolupráci se společností UNIQA pojišťovna, a.s.  Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Rámcové pojistné smlouvě č. 1080500070 a ve Všeobecných a Doplňkových pojistných podmínkách.

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění:
UNIQA pojišťovna, a.s. 
Sekce pojištění osob
Evropská 810/136
160 00 Praha 6
Tel.: +420 488 125 125 
E-mail: hlaseni.PU@uniqa.cz

Na výše uvedených kontaktech s vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.

Související dokumenty

Rámcová pojistná smlouva pro pojištění schopnosti splácet kreditní kartu
Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky
Doplňující informace o pojistných produktech
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.

POZNÁMKA: Kreditní karty s aktivovaným pojištěním schopnosti splácet kreditní kartu do 31.12.2017 jsou pojištěny u společnosti BNP Paribas Cardif, a.s.