zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Balíček pojištění KOMFORT

Výhody

 • Balíček pojištění, se kterým si každodenní nakupování užijete komfortněji a v bezpečí
 • Služby jsou poskytovány v ceně karty STYLE a DE LUXE – nic navíc za ně tedy neplatíte
 • Služby jsou platné od okamžiku aktivace karty po celou dobu její platnosti, je-li karta aktivní (tzn. není například blokovaná)
 • Služby se vztahují na držitele hlavní i dodatkové karty (podmínky pojištění a asistence pro hlavní a dodatkovou kartu jsou shodné, není-li výslovně stanoveno jinak)
 • V případě pojistné události se na plnění v rozsahu dle pojistných podmínek nevztahuje žádná spoluúčast držitele karty

Balíček KOMFORT obsahuje

 1. Pojištění prodloužené záruky Vám zajistí o rok delší záruku na kartou zakoupené vybrané domácí spotřebiče a elektroniku
 2. Garanci nejnižší ceny Vám vrátí rozdíl ceny až 20 dnů po nákupu movité věci kreditní kartou
 3. Pojištění zakoupených věcí Vás ochrání proti neočekávanému poškození nebo odcizení věcí zakoupených kreditní kartou až 20 dnů po nákupu
 4. Pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí Vás chrání před zneužitím Vaší karty a kryje náklady na odcizené osobní doklady, klíče od bytu či auta, osobní tašku, peněženku, tablet a mobilní telefon

Věříme, že s kreditními kartami Raiffeisenbank budete spokojeni, stejně jako s jejich nabídkou pojištění a asistence, které získáváte v ceně.

Podrobný popis produktu

Balíček KOMFORT obsahuje tato pojištění:

 1. Pojištění prodloužené záruky  
 2. Garanci nejnižší ceny
 3. Pojištění zakoupených věcí
 4. Pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí

                                                                                 POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Pro Pojištění prodloužené záruky v balíčku KOMFORT platí stejné podmínky jako pro samostatné pojištění. 


                                                                                       GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Pojištění pro případ finanční ztráty ve výši cenového rozdílu mezi kupní cenou movité věci, zaplacenou pojištěnou kreditní kartou oproti jiné, nižší, ceně, za kterou bylo možno stejnou věc pořídit v jiném místě během Období nákupu.
Pojištění se vztahuje na věci s minimální kupní cenou 500 Kč a minimální cenový rozdíl přesahující částku 300 Kč.
Období nákupu je 20 po sobě následujících dnů počínaje dnem koupě (včetně) resp. dnem, ve kterém byla pojištěnou kartou uhrazena celá kupní cena věci.

Limit pojistného plnění činí Kč 15.000,- na pojistnou událost.

Maximálně lze k jedné kreditní kartě uplatnit nárok na plnění za tři pojistné události nastalé během jednoho roku; celkové maximální pojistné plnění k jedné kartě však nepřesáhne Kč 45.000,- za jeden rok.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE JEN NA VĚCI ZAKOUPENÉ POJIŠTĚNOU KREDITNÍ KARTOU – na zboží zakoupené v hotovosti nebo jinou než pojištěnou kreditní kartou nelze pojištění uplatnit.

Jak pojištění funguje:

 • Zjistí-li držitel karty, že v období do 20 dní od data nákupu bylo možné zakoupit věc, kterou si pořídil/a pojištěnou kreditní kartou s Balíčkem pojištění KOMFORT, za nižší cenu, kontaktuje pojistitele na tel. 488 125 125 a uplatní nárok na pojistné plnění
 • Pojišťovna si vyžádá doklad o tom, že daná věc byla/je nabízena v Období nákupu jiným prodejcem za nižší cenu (např. ceníkem, katalogovým listem, oficiálním vyjádřením prodejce, příp. nejpozději poslední den Období nákupu sdělením kontaktu na prodejce a přesné specifikace produktu k ověření)
 • Pojišťovně je třeba doložit další vyžádané dokumenty, zejména doklad o koupi věci pojištěnou kreditní kartou a kopii prodejního dokladu k pojištěné věci


Tip!   Aby byl Váš nákup výhodný a nepřekvapila Vás nižší cena v jiném obchodě, doporučujeme pro nákupy vždy používat Vaší novou kreditní kartou Raiffeisenbank s balíčkem pojištění KOMFORT.

Co byste měli vědět:

 • Cenu nelze srovnávat s cenou akční, výprodejovou nebo internetovou.
 • Pojištění se nevztahuje na případy uplatnění jakékoli slevy (např. zaměstnanecké, reklamní aj. popř. slevy formou slevového kuponu).
 • Pojištění se nevztahuje na kterékoliv prodejní místo téhož prodejce.
 • Poskytovatelem Garance nejnižší ceny je UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ pojištění balíčku KOMFORT, uzavřené mezi Raiffeisenbank a UNIQA pojišťovnou.
 • Územní platnost pojištění je ČR.


POJIŠTĚNÍ ZAKOUPENÝCH VĚCÍ

Pojištění pro případ náhlého a neočekávaného poškození/zničení případně odcizení nové zakoupené movité věci, ke které/mu došlo v Období nákupu.

Pojištění se vztahuje na novou věc s kupní cenou minimálně Kč 500,-, maximálně však Kč 30.000,-.

Období nákupu je 20 po sobě následujících dnů počínaje dnem koupě (včetně) resp. dnem, ve kterém byla pojištěnou kartou uhrazena celá kupní cena věci.

Limit pojistného plnění činí Kč 30.000,- na jednu pojistnou událost. Maximálně lze k jedné kreditní kartě uplatnit nárok na plnění za tři pojistné události nastalé během jednoho roku; celkové maximální pojistné plnění k jedné kartě však nepřesáhne Kč 90.000,- za jeden rok.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE JEN NA VĚCI ZAKOUPENÉ POJIŠTĚNOU KREDITNÍ KARTOU – na zboží zakoupené v hotovosti nebo jinou než pojištěnou kreditní kartou nelze pojištění uplatnit.

Předmětem pojištění nejsou následující položky: peníze, cennosti, ceniny a cenné papíry, starožitnosti, umělecké předměty, sběratelské předměty, hračky, živé zvířectvo a rostlinstvo, nápoje, potraviny ani motorová vozidla.

Jak pojištění funguje:

 • Dojde-li u nově zakoupeného výrobku pojištěnou kreditní kartou v období do 20 dní od data nákupu k odcizení nebo škodě, nahlaste svou pojistnou událost přímo na stránkách UNIQA pojišťovny zde: Majetek UNIQA pojišťovna a.s., k nahlášení pojistné události budete potřebovat číslo pojistné smlouvy, které je pro pojištění KOMFORT 2731312050.
 • Pojišťovně je třeba předložit potřebné dokumenty, zejména doklad o koupi věci pojištěnou kreditní kartou, kopii prodejního dokladu k pojištěné věci a doložení škody či odcizení (v případě ztráty či odcizení je vždy vyžadován doklad od Policie ČR).
 • Pojistné plnění bude poskytováno ve smyslu nových cen, tj. ve výši nákladů na opravu či výměnu věci bez odečtení opotřebení, přičemž k opravě věci bude přistoupeno vždy, pokud náklady na její provedení nepřevýší novou cenu věci – jinak bude provedena výměna a pojistitelem bude uhrazena nejvýše nová cena věci.

Tip!   Abyste měli jistotu, že o novou věc, kterou jste si právě koupili, ihned nepřijdete, doporučujeme vždy za zboží platit Vaší novou kreditní kartou Raiffeisenbank s Balíčkem pojištění KOMFORT.

Co byste měli vědět:

 • Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěným či oprávněným uživatelem věci ani členy jejich domácnosti úmyslně nebo vědomou nedbalostí, na škody spočívající ve vnitřní vadě věci či vzniklé následkem takové vady, ani na čistě estetická poškození věci (např. odření, poškrábání), která nebrání jejímu dalšímu obvyklému použití.
 • Předmětem pojištění nejsou škody na zakoupené věci způsobené při její přepravě od prodejce, je-li tato realizována přepravní společností.
 • Poskytovatelem Pojištění zakoupených věcí je UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ pojištění balíčku KOMFORT, uzavřené mezi Raiffeisenbank a UNIQA pojišťovnou.
 • Územní platnost pojištění je ČR.

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY A POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ
V rámci tohoto pojištění získává klient:

 1. Pojištění karty proti zneužití v důsledku jejího odcizení/ztráty a proti zneužití specifických dat karty
 2. Připojištění ztrát/nákladů souvisejících s událostí, při níž došlo k odcizení/ztrátě pojištěné karty
    

POJIŠTĚNÍ KARTY PROTI ZNEUŽITÍ V DŮSLEDKU JEJÍHO ODCIZENÍ/ZTRÁTY A PROTI ZNEUŽITÍ SPECIFICKÝCH DAT KARTY

Pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku realizace neoprávněné transakce.

Pojištěny jsou neautorizované transakce dle § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku v platném znění (dále jen "zákon o platebním styku") a dále transakce, které byly potvrzeny zadáním PIN na bankomatech/ POS, přičemž musí být splněny následující podmínky:

 • držitel ohledně této transakce/těchto transakcí vznesl reklamační nárok a
 • držitel nezpůsobil ztrátu podvodným jednáním ani úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neporušil některou ze svých povinností stanovenou v § 101 zákona o platebním styku či bezpečnostní opatření stanovená obchodními podmínkami;
 • k transakci/transakcím došlo před tím, než byla ohlášena ztráta, odcizení, zneužití karty (tj. byl vznesen požadavek blokace karty)

Tyto transakce jsou označovány též jako „neoprávněné transakce“.
Pojištění vztahuje na případy, kdy neoprávněná transakce (s přítomností nebo bez přítomnosti karty) byla provedena v průběhu 96 hodin před blokací karty.
Pojistitel poskytne pojištěnému držiteli karty pojistné plnění odpovídající výši finanční ztráty, vzniklé neoprávněným čerpáním úvěru kreditní kartou, maximálně však:

 • do limitu Kč 25.000,- pro neoprávněné transakce s použitím PIN kódu
 • do limitu Kč 4.000,- pro transakce ostatní
    

Výše uvedený limit 4 000 Kč zcela kryje zákonnou spoluúčast klienta při zneužití kreditní karty (ekvivalent 50 EUR), a poskytuje tak 100% pojistnou ochranu pro případ takové události.


Jak pojištění funguje:

 • Pojištění se vztahuje na případ odcizení nebo ztráty karty případně na zneužití dat o kartě pro neoprávněné transakce.
 • Držitel karty je povinen ihned po zjištění ztráty/odcizení platební karty nahlásit událost bance a kartu ihned blokovat na tel. +420 412 446 402.
 • Následně je třeba co nejdříve kontaktovat pojišťovnu a nahlásit pojistnou událost přímo na stránkách UNIQA pojišťovny zde: Majetek UNIQA pojišťovna a.s.  k nahlášení pojistné události budete potřebovat číslo pojistné smlouvy, které je pro pojištění KOMFORT 2731312050.
 • V případě zneužití karty pro neoprávněné transakce musí držitel karty takové transakce bezprostředně po zjištění zneužití u banky reklamovat.
 • Pojišťovně je třeba doložit požadované dokumenty, zejména kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o ztrátě nebo odcizení karty, originál výpisu z účtu vyhotoveného bankou s vyznačením reklamovaných transakcí, kopii reklamačního dopisu vůči bance, vyjádření banky k reklamaci a další pojišťovnou požadované doklady.

Co byste měli vědět:

 • Poskytovatelem připojištění je UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ pojištění balíčku KOMFORT, uzavřené mezi Raiffeisenbank a UNIQA pojišťovnou.
 • Pojištění platí na celém světě.


PŘIPOJIŠTĚNÍ ZTRÁT/ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S UDÁLOSTÍ, PŘI NÍŽ DOŠLO K ODCIZENÍ/ ZTRÁTĚ POJIŠTĚNÉ KARTY

Připojištění pro případ finanční ztráty, ke které došlo při současném odcizení/ztrátě pojištěné karty a to v důsledku odcizení/ztráty osobních dokladů, klíčů, tašky, peněženky, dioptrických brýlí, odcizení tabletu/mobilního telefonu se SIM vč. případného zneužití tabletu/telefonu/SIM.

PŘEHLED POJISTNÝCH PLNĚNÍ

Typ pojištění max. plnění/poj. událost (Kč) max. plnění/      rok (Kč)

POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

20 000 36 000

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

15 000 45 000

POJIŠTĚNÍ ZAKOUPENÝCH VĚCÍ

30 000 90 000
POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY A POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ

- zneužití karty 96 hodin před blokací

4 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

- zneužití karty s PIN kodem 96 hod před blokací

25 000

- zneužití karty na internetu 96 hod před blokací

4 000

- ztráta/krádež klíčů

5 000

- ztráta/krádež dokladů

4 000

- ztráta/krádež tašky/aktovky/kabelky

3 000

- ztráta/krádež peněženky

2 000

- ztráta/krádež dioptrických brýlí

5 000
- krádež mobilu/ tabletu + zneužití SIM 10 000 + 1 000

- přepadení u ATM – odcizení hotovosti

5 000

Související dokumenty

Rámcová pojistná smlouva o pojištění ke kreditním kartám balíček pojištění „KOMFORT“

Všeobecné pojistné podmínky

Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna

Podmínky získání

Služby jsou poskytovány v ceně karty. Stačí aktivovat Vaší kartu, služby jsou poskytovány po celou dobu její platnosti.Ke všem kreditním kartám Raiffeisenbank lze nad rámec těchto pojištění sjednat i Pojištění vyčerpané částky pro případ neschopnosti splácet nebo pojištění zneužití karty Osobní strážce.