zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisenbank se připojila k Memorandu pro udržitelné finance v České republice

28. 7. 2021

Raiffeisenbank se v rámci spolupráce na půdě České bankovní asociace prostřednictvím Memoranda pro udržitelné finance otevřeně přihlásila k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Chce se podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banka zavázala zohledňovat i ve své činnosti.

Součástí závazku popsaného v Memorandu je připravenost bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země.

Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelnost, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka. Tyto kroky navazují na dlouhodobé aktivity domácích bank směřující k posilování udržitelné prosperity Česka. Jako příklad lze uvést digitalizaci činností a přechod na „bezpapírové“ procesy, snižování uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií zohledňujících aspekty udržitelnosti a ochrany životního
prostředí.

Tento fakt se odráží ve strategii udržitelnosti celé skupiny Raiffeisen Bank International (RBI), kde si banka klade za cíl být „odpovědným bankéřem“, „čestným partnerem“ a „společensky angažovanou firmou“.

„Uvědomujeme si, že naše podnikání může mít významný vliv na všechny pilíře udržitelnosti, tedy ekonomiku, společnost a životní prostředí. Z tohoto důvodu usilujeme o dosažení dlouhodobého ziskového podnikání, aniž bychom způsobovali újmu společnosti či životnímu prostředí. Také chceme přispívat ke zlepšování ochrany životního prostředí a společenských standardů. Jsme si taktéž vědomi citlivých oborů podnikání (jaderná energetika, uhlí, vojenský a zbrojní materiál, vojenské technologie, hazardní hry), ke kterým přistupujeme obezřetně a ohledně kterých jsou pracovníci povinni dodržovat příslušná interní pravidla,“ sdělil Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank dlouhodobě deklaruje svůj silný postoj k ochraně životního prostředí, a proto bere ohled na environmentální dopady svého podnikání. Upřednostňuje využívání neznečišťujících technologií a své dodavatele vybírá se zohledněním environmentální rovnováhy a souvisejících měřitelných hodnot. Své činnosti se snaží provádět bezpečně s minimálními negativními dopady na životní prostředí a nižšími uhlíkovými emisemi. Od poskytovatelů služeb a dodavatelů očekává totéž. Financování nebo účast na jakýchkoliv transakcích nebo projektech, které ohrožují životní prostředí s trvalými následky (například ničení deštných pralesů, znečišťování životního prostředí, vzduchu a vody) není v souladu s obchodní politikou skupiny RBI. Při každém rozhodování musí mít daný zaměstnanec na paměti možné riziko poškození dobrého jména skupiny RBI, ke kterému by mohlo dojít následkem jakékoliv transakce nebo projektu (zejména poskytnutí financování), který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí.

Pro skupinu RBI byla udržitelnost vždy základním principem a měřítkem firemního úspěchu. Udržitelnost je chápána jako odpovědné firemní činnosti za účelem dlouhodobého ekonomicky kladného výsledku s ohledem na klíčové společenské a environmentální aspekty. Význam tohoto tématu se například odráží ve skutečnosti, že RBI je největším poskytovatelem zelených dluhopisů mezi rakouskými bankami. Pro odpovědnou banku je dlouhodobá přidaná hodnota vnímána jako primární cíl, přičemž je nutné zlepšovat dopad podnikatelských aktivit na udržitelnost.

Raiffeisen Bank International se proto stala oficiálním signatářem Principů odpovědného bankovnictví OSN, kterými je stanoven jednotný rámec pro udržitelné bankovnictví vytvořený díky inovativnímu partnerství mezi bankami po celém světě a Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí.

Principy odpovědného bankovnictví stanovují roli a odpovědnost bankovního sektoru a zajišťují soulad tohoto odvětví s Cíli udržitelného rozvoje OSN a pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Také bankám umožňují začlenit udržitelnost do všech oblastí svého podnikání a určit, kde leží jejich největší možnosti maximálně přispět k budování udržitelného světa. Dále bankám dávají možnost využít nové obchodní příležitosti spolu s rozvíjející se ekonomikou udržitelného rozvoje.

Generální ředitel RBI Johann Strobl uvedl: „Jsme velice hrdí na to, že jsme první rakouskou bankovní skupinou, která se zavázala k dodržování Principů odpovědného bankovnictví Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí. Jakožto dlouholetí členové Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí v tomto závazku spatřujeme další milník v budování naší udržitelnosti. Z tohoto důvodu dále zintenzivníme své úsilí k podpoře naší strategické orientace jakožto odpovědné banky. Naším cílem je nabízet udržitelné finanční produkty a služby, a tím naše klienty podporovat v jejich transformaci směrem k udržitelné budoucnosti a přispět i tak celé společnosti. Odpovědné bankovnictví vnímáme jako významný prvek pro budoucí růst našeho podnikání. Tato iniciativa je také v souladu s naší Vizí 2025, kdy se chceme stát nejdoporučovanější skupinou poskytující finanční služby na těch trzích regionu střední a východní Evropy, na kterých působíme.”

V polovině března 2021 RBI oznámila, že do konce roku 2030 chce banka snížit financování uhlí a uhelných projektů na nulu. V praxi to znamená, že v budoucnu nebude obchodovat se společnostmi, které generují více než 25 procent svých výnosů z těžby tepelného uhlí. Totéž platí pro energetické a obchodní společnosti. U stávajících zákazníků nebudou uzavřeny žádné nové úvěrové expozice a jejich zbývající zůstatek musí být splacen nejpozději do roku 2030. RBI se dále s okamžitou platností zavazuje neposkytovat žádné nové finanční služby pro nové nebo stávající tepelné elektrárny nebo doly na uhlí, ani se přímo podílet na (re)financování těchto společností.
„Tímto strategickým rozhodnutím činíme další důležitý krok na cestě k dosažení cílů EU v oblasti ochrany klimatu, a naplňujeme tak naše chápání společensky odpovědné firmy,“ řekl generální ředitel RBI Johann Strobl.

Nová pravidla platí pro celou skupinu Raiffeisen Bank International, včetně všech dceřiných společností v regionu střední a východní Evropy a Ruska. Banka pracuje na nové uhelné politice od začátku roku 2020.

Více informací o Principech odpovědného bankovnictví je k dispozici na těchto odkazech:
www.unepfi.org/responsiblebanking
https://www.rbinternational.com/en/media/2021/rbi-becomes-signatory-of-the-global-principles-for-responsible-banking.html
https://www.rbinternational.com/en/media/2021/rbi-focus-on-renewable-energy-phase-out-of-thermal-coal.html