zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Toto pole je povinné

Kontaktní údaje

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Toto pole je povinné
Zadali jste neplatné rodné číslo (zadávejte s "/") nebo jste mladší 18 let. Jste-li mladší 18 let, zažádejte si o účet na kterékoliv z našich poboček.
Chcete-li odeslat žádost, musíte být daňovým rezidentem České republiky. Daníte-li v jiném státě, obraťte se pro založení účtu na nejbližší pobočku Raiffeisenbank a.s.
Zaškrtněte položku
Zaškrtněte položku
Toto pole je povinné

Souhlasím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, (dále jen "Banka") jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se svojí činností, a to v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Tyto údaje budou použity Bankou pro následující účely:
a) informování Klienta o produktech a službách Banky a oslovování Klienta s nabídkami produktů a služeb Banky, a to i prostřednictvím elektronických kontaktů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon o některých službách informační společnosti")
b) zjišťování spokojenosti se stávajícími bankovními službami využívanými Klientem, včetně dotazování prostřednictvím elektronických kontaktů ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.
Udělení tohoto souhlasu je účinné po dobu jednoho roku od jeho udělení a, je-li mezi Klientem a Bankou uzavřena smlouva, pak také po dobu trvání smlouvy a dále jeden (1) rok po ukončení smlouvy.

Banka je oprávněna předávat výše uvedené osobní údaje jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb Klientovi ze strany takových jiných správců, přičemž Klient bere tuto skutečnost na vědomí. Klient prohlašuje, že byl Bankou poučen o svých právech plynoucích z výše citovaného zákona, zejména pak o právu přístupu k osobním údajům podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právu na opravu osobních údajů jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Toto pole je povinné

Osobní údaje

Toto pole je povinné
Služba je dostupná pouze pro občany České republiky
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Adresa trvalého bydliště

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte položku
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Kontrola a potvrzení

Vaše žádost o účet je nyní kompletně vyplněná. Zkontrolujte si zadané údaje a odešlete žádost.

Po odeslání žádosti vás budeme co nejdříve kontaktovat, abychom s vámi dohodli návštěvu kurýra, se kterým podepíšete smlouvu a my vám aktivujeme účet.

Vybraný produkt

Cenový program %pricingProgram%
Způsob založení účtu %wayOfConclusionOfContract%
Schůzka s kurýrem %sendDocumentation%

Kontaktní údaje

Jméno %firstName%
Příjmení %surname%
E-mail %email%
Mobilní telefon %phone%
Rodné číslo %personalNumber%
   
Daňový rezident ČR %taxResidentClaimFlag%
Politicky exponovaná osoba %exposedPersonType%
Souhlas se zpracováním osobních údajů %checkingAndConfirmationAgreement%

Osobní údaje

Státní občanství %nationality%
Místo narození %placeOfBirth%
Číslo občanského průkazu %identityCardNumber%
Průkaz vydal %certificateIssuerCountry%
Průkaz vydal stát %certificateIssuer%
Platnost průkazu od %identityCardValidityFrom%
Platnost průkazu do %identityCardValidityTo%

Adresa trvalého bydliště

Ulice, číslo popisné %permanentAddressStreet%
PSČ %permanentAddressZipCode%
Obec %permanentAddressCity%
Země %permanentAddressState%
Korespondenční adresa je shodná s trvalou %isCorrespondenceAddressIdentical%
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné