zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Orgán dohledu

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Raiffeisenbank a.s. je držitelem bankovní licence vydané Českou národní bankou a je zapsána v seznamu bank, který je přístupný na webu http://www.cnb.cz/cs/index.html.

Poskytování rady

Neposkytujeme vám ani vám nebudeme poskytovat radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Nebudeme vám proto doporučovat žádný konkrétní úvěr. Na základě informací, které jste nám poskytl/a, vám o úvěru poskytujeme informace, abyste se mohl/a sám/sama rozhodnout.

Možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Nesplnění jakékoliv povinnosti podle úvěrové smlouvy pro vás může mít závažné důsledky. Takovými důsledky jsou zejména:

 • V případě prodlení s placením vám můžeme účtovat úrok z prodlení a náklady související s prodlením (například náklady za výzvy ke splacení). V případě takového prodlení budeme i nadále úročit jistinu úvěru výpůjční úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě a navíc účtujeme úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
 • Omezení či odepření čerpání úvěru, či prohlášení celého dluhu z úvěru za splatný v případě, byl-li úvěr již čerpán.
 • V případě, že v důsledku porušení vašich povinností nám bude způsobena škoda, budete nám povinen/povinna takovou škodu uhradit.
 • Zveřejnění údajů o Vás či předání údajů o vašem prodlení do databází, v nichž jsou zaznamenány údaje o klientech, přičemž jde o následující databáze:
  • registr FO SOLUS, spravovaný SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00, IČ: 69346925, jehož je banka členem (www.solus.cz).
  • bankovní registr klientských informací, který je veden CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 26199696 (www.cbcb.cz).
  • nebankovní registr klientských informací, který je veden CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 71236384 (www.cncb.cz).
  • záznamy o prodlení se splácením úvěru v těchto databázích mohou ovlivnit získání úvěru v budoucnosti. 
 • Banka je oprávněna za účelem vymáhání své pohledávky podat žalobu k příslušnému soudu a po vydání pravomocného rozhodnutí zahájit řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení; banka je také oprávněna zahájit insolvenční řízení.
 • Budete povinen/povinna platit bance náklady spojené s vymáháním dluhu, zejména náklady spojené s vyhotovením a odesláním výzev k plnění, placením soudních či jiných poplatků, s právním zastoupením, s úkony exekutora apod.
 • Je-li splacení úvěru zajištěno zástavním právem k nemovité věci, může být taková nemovitá věc exekučně zpeněžena a výtěžek bude použit na úhradu dluhu.
 • Banka může uplatnit nárok na smluvní pokutu, kterou pak budete muset bance zaplatit.
 • Pohledávka banky za vámi může být postoupena třetí osobě.

Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti my, můžete kontaktovat Finančního arbitra, který sídlí na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1. Více informací získáte na webu www.finarbitr.cz.

Vyřizování stížností 

Máte právo, kdykoliv považujete jednání banky za nesprávné, obrátit se na nás se stížností. Na koho se můžete obrátit a jak nás můžete kontaktovat naleznete zde.

Informace k hypotečním úvěrům

Účel použití

Spotřebitelské úvěry na bydlení je možné využít za účelem:

 • koupě nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů
 • výstavba
 • rekonstrukce
 • refinancování
 • kombinaci uvedených účelů


Spotřebitelské úvěry na bydlení mohou být i neúčelové, které je možné čerpat na cokoli. 

Formy zajištění

Spotřebitelské úvěry na bydlení jsou zajištěny:

 • zástavním právem a zákazem zcizení (bez souhlasu banky) k zastavené nemovité věci
 • vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy o pojištění zastavené nemovité věci

Doba trvání

Klient má možnost si zvolit dobu trvání spotřebitelského úvěru na bydlení, a to až do maximálních 30 let. Touto dobou trvání je myšlena doba, kdy jsou spláceny anuitní splátky úvěru. 

Nejčastěji se doba trvání spotřebitelského úvěru na bydlení pohybuje kolem 25 let.

Typy úrokových sazeb

Pevná úroková sazba je pevně stanovena na dobu, kterou si klient zvolí. Může to být 1-7, 10, nebo 15 let. Jedná se o tzv. období platnosti úrokové sazby, nebo také fixaci. Nejpozději 3 měsíce před koncem této doby klientovi zašleme návrh úrokových sazeb pro příští období a na nové sazbě a období platnosti se společně dohodneme.

Pohyblivá úroková sazba je sazba, která se skládá ze dvou částí, referenční sazbu 1 M PRIBOR (jednoměsíční PRIBOR) a pevné složky. Výše sazby PRIBOR 1M se průběžně mění a její výši klient může zjistit na webu České národní banky (aktuálně www.cnb.cz). Pevná složka zůstává beze změny po celou dobu trvání úvěru. S tím jak se průběžně mění PRIBOR 1M se může měnit celková úroková sazba úvěru. 

Požadavek na ocenění nemovité věci

Ke schválení úvěru vyžadujeme ocenění nemovitosti, jehož vyhotovení a cenové podmínky si dohodnete s odhadcem z uvedeného seznamu.

Spotřebitelský úvěr na bydlení v cizí měně

Pokud je převažující část doložených příjmů v eurech, amerických dolarech, britských librách nebo švýcarských francích, považuje se Váš úvěr za tzv. úvěr v cizí měně, přestože je poskytnut i splácen v českých korunách.

Směnný kurz mezi korunou a měnou převažujících příjmů se může měnit a s tím se může měnit také splátka a hodnota úvěru vyjádřená v měně převažujících příjmů.  Klient si musí před uzavřením smlouvy zvážit riziko plynoucí z tohoto pohybu kurzu, zejména s ohledem na schopnost úvěr splácet. 

Pokud se v průběhu splácení úvěru směnný kurz změní nejméně o 20 % oproti stavu ke dni uzavření úvěrové smlouvy, banka bude klienta o této změně informovat a klient bude mít možnost úvěr zdarma splatit ve lhůtě 30 dnů poté, co tuto informaci obdrží.

Reprezentativní příklady jednotlivých spotřebitelských úvěrů na bydlení

Účelový spotřebitelský úvěr na bydlení:

RPSN činí 3,0 % a její výpočet je založen na těchto předpokladech: výše úvěru 2 000 000 Kč, úvěr je čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy, pevná úroková sazba činí 2,69 % p. a.
Bance zaplatíte: jednu splátku úroků ve výši 4 484 Kč, 240 měsíčních anuitních splátek ve výši 10 785 Kč, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 250 Kč (orientační údaj, banka nabízí i účty, za které nemusíte platit žádné poplatky) a poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva 1 500 Kč.
Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklad spojený s oceněním nemovitosti 4 500 Kč, náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč.
Celkem zaplatíte 2 661 521 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky; vámi vybrané pojišťovně budete platit pojistné ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě. Doba trvání úvěru je 241 měsíců.

Kontokorentní hypotéka

Úvěr ve výši 1 500 000 Kč, je poskytován jako úvěrový rámec. V období čerpání budete splácet pouze úroky z vyčerpané částky. V době čerpání je úvěr úročen úrokovou sazbou, odvozenou od PRIBOR 1M, která se může denně měnit, předpokládaná nominální úroková sazba je 3,99 % p. a., období čerpání bude trvat 60 měsíců, maximální měsíční platba úroku v období čerpání je 4 987,50 Kč. Po ukončení čerpání budete úvěr splácet 180 měsíců, výše měsíční anuitní splátky v případě zachování nominální úrokové sazby je 11 087,80 Kč. Jednorázový poplatek za posouzení žádosti o poskytnutí úvěru je 15 000 Kč, poplatek za správu úvěru 0 Kč, měsíční poplatek za vedení běžného účtu 250 Kč (orientační údaj, banka nabízí i účty, za které nemusíte platit žádné poplatky), poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva 1 500 Kč.
Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklad spojený s oceněním nemovitosti (bytové jednotky) 4 500 Kč, náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč.
RPSN je 4,5 % (vypočtená za předpokladu, že výše uvedená nominální úroková sazba bude platit po celou dobu trvání úvěru. Celkem zaplatíte 2 378 614 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění; vámi vybrané pojišťovně budete platit pojistné ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě.

Další náklady, které nejsou do celkových nákladů na úvěr přímo zahrnuty

Pojistné placené za pojištění nemovitosti, která bude zástavou. Do celkových nákladů nejsou tyto náklady zahrnuty, protože nejsou bance před uzavřením smlouvy o úvěru známy.

Řádné splácení

Četnost splácení je vždy měsíčně.
Počet plateb je maximálně 360 (závisí dle sjednaných podmínek).

Předčasné splacení

Úvěr nebo jeho část můžete předčasně splatit. Abychom mohli předčasné splacení provést k vaší spokojenosti, řiďte, se, prosím, těmito pravidly:

 • oznamte nám Váš úmysl provést předčasné splacení celého nebo části úvěru alespoň 14 dnů před tím, než nám předčasnou splátku pošlete (budeme tak moci vyhotovit a doručit Vám v dostatečném předstihu informace o tom, jak nejlépe předčasnou splátku provést a jaké jsou s předčasnou splátkou spojeny náklady);
 • oznámení podle předchozí odrážky proveďte pomocí formuláře, který naleznete na našem webu anebo Vám jej kdykoliv zašleme na Vaši žádost (pokud vyplníte ve formuláři všechna nezbytná pole, budete vědět, že máme k dispozici všechny údaje, abychom mohli provést předčasnou splátku podle Vašeho přání;
 • předčasné splacení provádějte k takovému dni v měsíci, který máte v úvěrové smlouvě sjednán jako den Vaší pravidelné měsíční splátky (zejména v případě Vašeho úmyslu splatit úvěr úplně Vám k takovému dni vždy vyčíslíme jistinu, úroky a další náklady tak, aby byl úvěr opravdu beze zbytku splacen, jak zamýšlíte). Úplným splacením úvěru zanikne zástavní právo i zákaz zcizení. 

Provedete-li splacení úvěru jen částečně, splatnost úvěru se nezmění, jen se sníží Vaše pravidelné splátky. Můžete se však s námi dohodnout na poměrném zkrácení splácení; v takovém případě však můžeme požadovat poplatek za změnu úvěrové smlouvy.

Obecně platí, že v případě předčasného splacení úvěru nebo jeho části budeme mít nárok na náhradu nákladů, které nám v souvislosti s předčasným splacením vznikly. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou byste zaplatil/a za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru a za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

V některých případech však můžete splatit úvěr nebo jeho část zcela zdarma, a to:

 • pokud vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru a vy je použijete na splacení úvěru,
 • v době, kdy úvěr funguje jako kontokorent na účtu, který můžete libovolně splácet a čerpat ,
 • po celou dobu, kdy je váš úvěr úročen plovoucí úrokovou sazbou,
 • během tří měsíců od chvíle, kdy od nás obdržíte nabídku úrokových sazeb pro další období platnosti (fixace) úrokové sazby,pokud zemřete, dlouhodobě onemocníte nebo se stanete invalidním Vy nebo Váš manžel či registrovaný partner a taková událost ovlivní možnosti splácení Vašeho úvěru (tady je zapotřebí, aby nám byla taková událost věrohodně prokázána) a během jednoho měsíce před každým výročím uzavření Vaší úvěrové smlouvy (zde však maximálně do výše 25 % z původní výše úvěru).

V případě prodeje zástavy nebo financované nemovité věci jste oprávněn/a úvěr zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání úvěrové smlouvy je delší než 24 měsíců, přičemž nám vzniká právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené jistiny úvěru, maximálně však částku 50.000 Kč. Před uplatněním nároku na takové snížení nákladů bude zapotřebí, aby nám byl prodej zástavy či financované nemovité věci doložen originálem výpisu z katastru nemovitostí, z nějž bude převod patrný.

Povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě ve spojení se spotřebitelským úvěrem na bydlení

Taková povinnost není.

Informace k půjčkám


Účel použití

Účel čerpání úvěru není omezen. Půjčky jsou nezajištěné. Úroková sazba je sjednávána jako pevná. Je pevně stanovena po celou dobu platnosti úvěru.

Možnosti splácení

 • inkasem z účtu v RB
 • převodním příkazem
 • vkladem hotovosti


Četnost splácení je vždy měsíčně.

Informace ke kreditním kartám

Účel použití

 • kreditní karta je neúčelový nezajištěný úvěr sjednaný na dobu neurčitou
 • sjednává se s pevnou úrokovou sazbou pro bezhotovostní transakce a s pevnou úrokovou sazbou pro hotovostní transakce, které jsou neměnné po celou dobu trvání úvěru

Možnosti splácení

Kreditní kartu můžete splácet:

 • inkasem z účtu v RB či v jiné bance
 • převodním příkazem
 • vkladem hotovosti

V případě, kdy kreditní kartu čerpáte, je třeba, abyste nám měsíčně uhradili alespoň povinnou minimální splátku (výše splátky je uvedena ve Smlouvě o vydání kreditní karty nebo Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby).

Zároveň můžete kdykoliv uhradit celou čerpanou částku z kreditní karty či jakoukoliv částku mezi povinnou minimální splátkou a celkovou dlužnou částkou. Částečné i celkové splacení dlužné částky je zdarma.

Splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o vydání kreditní karty nemusí zaručovat splacení celkové výše úvěru, a to zejména za situace, kdy splácíte kartu formou povinné minimální splátky a poplatek za správu karty a případné další poplatky za volitelné služby jsou vyšší, než rozdíl mezi vypočteným úrokem z čerpané částky a výší povinné minimální splátky.

Informace k firemním úvěrům - podmínky pro úvěrové produkty 

Upozorňujeme, že znění níže přiložených Podmínek pro úvěrové produkty Raffeisenbank a.s. se vztahuje pouze k těm smlouvám o úvěru, smlouvám o poskytnutí úvěrového rámce a/nebo smlouvám o poskytnutí jiných bankovních úvěrů (dále jen "Úvěrová smlouva"), ke kterým byly v tomto znění přiloženy a že pokud se konkrétní Úvěrová smlouva řídí jinými Podmínkami pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a.s., platí pro tuto Úvěrovou smlouvu tyto jiné Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a.s.

Podmínky pro firemní úvěrové produkty