zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Oblasti EMIRu

Nařízení EMIR ukládá finančním institucím a jejich klientům nové povinnosti.


Povinnosti finančních institucí

  • hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů;
  • zavádět nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou clearovány přes centrální protistranu
  • provádět přes centrální protistranu clearing obchodů s deriváty u nichž bude stanovena povinnost clearingu, bez ohledu na objem uzavřených derivátů;
  • provádět rekonciliace obchodů s deriváty a konfirmovat obchody s deriváty podle pravidel stanovených v EMIR;


Povinnosti nefinančních institucí (klientů)

  • hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů;
  • zavádět nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou clearovány přes centrální protistranu
  • sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • clearovat prostřednictvím centrální protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů
  • provádět rekonciliace obchodů s deriváty a konfirmovat obchody s deriváty podle pravidel stanovených v EMIR;

Co je LEI a kde klient získá LEI?

Klient, který není fyzickou osobou potřebuje pro účely plnění povinností stanových v EMIR, zejména pro účely oznamování transakcí do registru obchodních údajů tzv. LEI (Legal Entity Identifier) nebo PRE-LEI.
LEI musí na své náklady zajistit klient (vyjma fyzických osob), který uzavřel s Raiffeisenbank a.s. derivátový obchod, který nebyl vypořádán do 16.8.2012 a dále klient, který uzavřel nebo uzavírá s Raiffeisenbank a.s. derivátový obchod po 16.8.2012.
Klient, který v uvedeném období derivátový obchod neuzavřel, ale např. uzavřel pouze měnovou konverzi s vypořádáním do T+2 nebo uzavřel vkladový produkt a v budoucnu nebude uzavírat derivátové obchody, nemusí LEI obstarávat.
Klient, který obdržel od Raiffeisenbank a.s. Dodatek k Rámcové smlouvě a nemá povinnost si obstarat LEI, není povinen Dodatek k Rámcové smlouvě uzavřít.

Seznam současných poskytovatelů LEI nebo PRE-LEI je uveden na webové adrese:

https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf

Raiffeisenbank a.s. informuje klienty, že od druhé poloviny prosince 201ybo na:

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/tiskove-centrum/novinky-a-tiskove-zpravy/206

http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/pravidla_predpisy_cdcp/pravidla/CDCP_pridelovani_LEI.pdf


 DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ V ANGLICKÉM JAZYCE

 DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ V ČESKÉM JAZYCE

 
Informační zdroje o EMIR

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/
https://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR