zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PŮJČKU

Raiffeisenbank nabízí ke všem typům půjček dvě varianty pojištění poskytované UNIQA pojišťovnou, a.s.

Pojištění schopnosti splácet půjčku bylo nabízeno ve dvou variantách – STANDARD a PLUS.

Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ úmrtí
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III.stupně
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání


Detailní popis podmínek pojištění včetně výkladu použitých pojmů je uveden v Pojistné smlouvě č. CIH 12010 a ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Přehled pojistného krytí

Varianta STANDARD nabízí krytí níže uvedených rizik:

 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti pojištěného delší než 30 kalendářních dní uhradí pojišťovna měsíční úvěrové splátky, jejichž den splatnosti připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, a to až do výše 55 555 Kč za jednu splátku.

Pojistné plnění je poskytnuto po dobu maximálně 12 po sobě jdoucích splátek.

 • Pojištění pro případ úmrtí

V případě úmrtí zaplatí pojišťovna celkový zbývající finanční závazek dle smlouvy o úvěru, který zůstal k datu smrti pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po datu smrti pojištěného, a to až do výše 2 000 000 Kč.

 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III.stupně)

V případě přiznání invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) pojišťovna zaplatí celkový zbývající finanční závazek dle smlouvy o úvěru, který zůstal k datu vzniku invalidity III. stupně (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně) pojištěného neuhrazen a jehož splatnost je sjednána na dobu po vzniku invalidity III. stupně pojištěného (resp. přiznání mimořádných výhod III. stupně), a to až do výše 2 000 000 Kč.

Varianta PLUS nabízí krytí rizik uvedených v Pojištění STANDARD a navíc:

 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání trvající alespoň 60 kalendářních dní hradí pojišťovna měsíční úvěrové splátky splatné v kalendářním měsíci, ve kterém je pojištěný 60. den nezaměstnaný, a to až do výše 55 555 Kč za jednu splátku.

Plnění je poskytnuto po dobu maximálně 6 po sobě jdoucích měsíců.

Poplatek za pojištění

 • Varianta STANDARD: poplatek za pojištění činí 5% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky
 • Varianta PLUS: poplatek za pojištění činí 7,5% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění lze kdykoliv ze strany pojištěného zdarma ukončit. Stačí kontaktovat zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900 nebo navštívit pobočku Raiffeisenbank a.s.

Pojištění zaniká:

 • dnem smrti a dnem vzniku invalidity III. stupně pojištěného, resp. dnem přiznání mimořádných výhod III. stupně
 • dnem splatnosti poslední úvěrové splátky
 • poslední den platnosti smlouvy o úvěru, k níž se pojištění vztahuje
 • dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak
 • posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku

Veškerý výčet zániku pojištění je uveden v Pojistné smlouvě č. CIH 1/2010.

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění, jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel.: +420 234 240 271
Fax: +420 234 240 112
e-mail: czinfo@cardif.com

Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoba/y určená/é způsobem dle Pojistné smlouvy č. CIH 1/2010, je/jsou povinen/povinny poskytnout pojišťovně bez zbytečného odkladu doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. Seznam dokladů v případě jednotlivých pojistných událostí je uveden v CIH 1/2010 a ve Všeobecných podmínkách k Pojištění schopnosti splácet půjčku.

V případě dotazů či stížností týkající se pojištění kontaktujte zákaznickou linku Raiffeisenbank a.s. na telefonním čísle 800 900 900.