zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...
Raiffeisenbank a.s. přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“).
 • Jaká oznámení můžete prostřednictvím whistleblowing systému podat?

  Oznámení se musí týkat možného či již uskutečněného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci Raiffeisenbank a.s. nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Raiffeisenbank a.s. a které splňuje následující kritéria:
  • má znaky trestného činu
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb
  • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmu právnických osob
  • porušuje právní předpisy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • porušuje právní předpisy na ochranu spotřebitele
  • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
  • porušuje další právní předpisy uvedené v odst.1 § 2 zákona o ochraně oznamovatelů
  • porušuje Etický kodex nebo interní normy Raiffeisenbank a.s.
 • Oznámení je umožněno

  • současným nebo bývalým zaměstnancům Raiffeisenbank a.s.
  • současným i bývalým obchodním partnerům, dodavatelům vykonávajícím i zprostředkovaně činnost pro Raiffeisenbank a.s.
 • Jak nám můžete oznámení předat

  prostřednictvím aplikace Whispli, kde lze nahlásit anonymní oznámení
   zaslat e-mail na adresu whistleblowing@rb.cz
   zavolat na číslo +420 234 401 929
   osobně v sídle společnosti s příslušnou osobou, kdy vám bude umožněno podání oznámení v přiměřené lhůtě od vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů
   zaslat dopis na adresu: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, obálku označte: „Compliance - WB“
Kromě využití vnitřního oznamovacího systému má oznamovatel možnost využít vnější způsoby oznámení
 • oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti
 • oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (ale jen v mezních případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů)
 • protože jsme povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, máme i specifická pravidla. Pokud některý z našich pracovníků či vedení porušil daný zákon, nebo má jít o situace, se kterými jsou spojeny podezřelé obchody, nemůžete učinit oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti, ale v takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu
 • Jak oznámení řešíme?

  • do 7 kalendářních dnů vám písemně potvrdíme přijetí oznámení
  • pověřená osoba prošetří okolnosti oznamovaného protiprávního jednání
  • nejpozději do 30 dní vás budeme informovat o výsledku vyšetřování. Pokud náročnost a obsáhlost šetření vyžaduje více času, může být lhůta prodloužena dvakrát o 30 dnů (celkem o 60 dní).
Další důležité informace před podáním oznámení
Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Pokud oznamovatelé úmyslně poskytnou nepravdivé informace nebo účelovou lež, mohou čelit právním důsledkům, které mohou zahrnovat obvinění z pomluvy, poškození pověsti nebo dokonce trestní odpovědnost v závislosti na závažnosti situace a zákonných norem. Za přestupek může hrozit pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s § 23 zákona o ochraně oznamovatelů.

Při podání oznámení je velmi důležité uvést co nejvíce informací (např. vymezení času a místa události, osob, kterých se oznámení týká, další okolnosti případu, poskytnout konkrétní dokumenty, jsou-li k dispozici), které nám umožní případ efektivně vyšetřit a následně rychle nastavit účinná opatření.


Pověřenou osobou za Raiffeisenbank a.s. je Leona Přikrylová.