zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

EKOLOGICKÁ OBLAST

Pracujeme tak, aby naše dopady na životní prostředí byly co nejnižší, a zavádíme opatření, abychom ulevili okolní přírodě.

Raiffeisenbank se neustále snaží zvyšovat nároky na pozitivní ekologický dopad svého podnikání. Činí tak nejen při realizaci podnikatelských aktivit (např. financováním projektů s pozitivním vlivem na životní prostředí, ale k pozitivnímu vlivu na životní prostředí přispívají i samotní zaměstnanci, především tříděním odpadu, šetrným využíváním energií, optimalizací využívání dopravních prostředků na pracovní cesty a obecně jejich nahrazováním telekonferencemi, ale i osobní podporou speciálních projektů jako například „Do práce na kole“.

Pracujeme tak, aby naše dopady na životní prostředí byly co nejnižší, a zavádíme opatření, abychom ulevili okolní přírodě.

Raiffeisenbank aktivně přistupuje k otázkám ekologie a neustále se snaží zlepšovat svoje činnosti s ohledem na životní prostředí. Odpovědné environmentální chování také očekává od svých zaměstnanců, především při třídění odpadu na pracovištích a šetrném využívání energií. Úvěrování ekologických projektů a Zelený úvěr Raiffeisenbank má tradičně silnou pozici v úvěrování firemních klientů včetně různých ekologických projektů. Aktivní jsme rovněž v úvěrování výroby energií z obnovitelných zdrojů.

Získali jsme certifikaci ISO 14001 (CZ PDF, EN PDF). Jde o je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí.

Snižování dopadu na životní prostředí

Dlouhodobým cílem společnosti je trvalé snižování negativních vlivů procesů a služeb společnosti na životní prostředí. Vedení společnosti poskytuje zdroje pro udržování a obnovu používaných zařízení tak, abychom předcházeli znečišťování životního prostředí.

Plnění právních a dalších požadavků

Společnost má stanovené odpovědnosti za plnění požadavků právních předpisů a dalších relevantních předpisů z oblasti životního prostředí. Vedení společnosti komunikuje s orgány státní správy a ostatními zainteresovanými stranami.

Trvalé zlepšování

Zásadou systému environmentálního managementu společnosti je průběžné snižování emisí skleníkových plynů a snížení dopadů činností společnosti na životní prostředí. Současně vedení společnosti se zavazuje vytvářet předpoklady pro snižování, využití nebo recyklaci odpadů.

Efektivní využívání energií

Provozní zásadou je efektivní využívání energií. K tomuto účelu udržujeme a zlepšujeme systém edukace pracovníků a monitorování spotřeby ve společnosti.

Odbornost a zapojení pracovníků

Pracovníci jsou seznámení a mají povinnost dodržovat dokumentaci společnosti. Společnost má stanovený systém vzdělávání pracovníků v oblasti zákonné a odborné tak, aby si pracovníci byli vědomi dopadů svých činnosti na životní prostředí.

Společenská odpovědnost

Raiffeisenbank je odpovědná banka a podporuje společnost, ve které podniká, a komunity, které rozvíjejí hodnoty občanské společnosti. V rámci společenské odpovědnosti pomáháme organizacím působícím ve třech hlavních oblastech: charita, finanční vzdělávání a kultura/sport.