zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Skupina Raiffeisen Bank International
Etický kodex dodavatelů

ÚVOD

S ohledem na základní hodnoty RBI týkající se etiky podnikání, společenské odpovědnosti a závazků vůči životnímu prostředí společnost RBI požaduje, aby její Dodavatelé dodržovali následující Zásady (jak jsou stanoveny níže), které budou platit pro jakoukoliv smlouvu mezi nimi uzavřenou (dále jen „Smlouva“). Tento Kodex platí pro všechny Dodavatele RBI, kteří dodávají zboží, služby nebo licence jakýmkoliv organizačním jednotkám a dceřiným společnostem RBI nebo v jejich zastoupení. Dodavatel vyvine maximální úsilí k zavedení těchto Zásad do celého svého dodavatelského řetězce. Tento Kodex nenahrazuje zákony ani předpisy platné v žádné ze zemí, kde RBI působí. Účelem Kodexu je tyto zákony a předpisy podporovat a dodržovat, a také zajistit, že budou věrně a účinně vymáhány. Dodavatel bude vůči Skupině RBI a jejím zástupcům jednat čestně, transparentně a se vzájemnou úctou.

Tento Kodex je vydáván v dvojjazyčné verzi, přičemž hlavním je anglické znění.

ZÁSADY

1. Ekonomické sankce a embarga

Nad rámec následujících ustanovení podrobně uvedených v částech 1 až 7 níže bude Dodavatel provádět kontrolu ohledně případně platných ekonomických sankcí a embarg (mj. dle zákonů a předpisů Evropské Unie a jakéhokoliv evropského úřadu (např. Evropský orgán pro bankovnictví, Evropská centrální banka, Jednotný výbor pro řešení krizí)) a bude se vyvarovat ohledně obchodního vztahu se Skupinou RBI všeho, co by mohlo případně mít za následek porušení takových sankcí či embarg ze strany Skupiny RBI.

2. Základní principy

Dodavatel bude dodržovat klimatické cíle stanovené na Konferenci OSN o změně klimatu v Paříži (COP21), mezinárodně uznaná lidská práva a bude se vyvarovat účasti na jakémkoliv porušování lidských práv. Dodavatel bude respektovat lidskou důstojnost, soukromí a práva každé fyzické osoby. Nucené práce jsou ve všech podobách zakázány. Dále bude Dodavatel dodržovat veškeré standardy stanovené Mezinárodní organizací práce (ILO).

3. Společenská odpovědnost

3.1 Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

Dodavatel bude usilovat o zavádění mezinárodně uznávaných standardů, aniž by tím porušoval místní právní předpisy. Zajistí, aby se jeho zaměstnanci a zástupci včetně dočasných (agenturních) pracovníků mohli ve své společnosti otevřeně vyjadřovat k záležitostem týkajícím se jejich pracovních podmínek.

3.2 Dětská práce

Dětská práce, jak je definována ze strany ILO-IPEC a článkem 32 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte (UNCRC), je přísně zakázána.
V případě, že bude v prostorách Dodavatele zjištěno jakékoliv pracující dítě, pak Dodavatel bezodkladně podnikne kroky k nápravě takové situace v souladu s nejlepšími zájmy dítěte.

3.3 Diverzita a zákaz diskriminace

Dodavatel zakáže a bude bojovat proti negativní diskriminaci založené na věku, etnika, rasy nebo barvy pleti, původu, náboženství nebo vyznání, politických nebo jiných názorů, pohlaví, sexuální orientace nebo zdravotního postižení určité osoby. Dodavatel bude podporovat diverzitu a rovné příležitosti či zacházení v rámci zaměstnání a povolání. Dodavatel bude zacházet se všemi zaměstnanci s respektem a nebude používat tělesné tresty, psychický ani fyzický nátlak, žádné formy zneužívání či obtěžování, ani nebude takovým zacházením hrozit.

3.4 Odměňování

Dodavatel bude poskytovat odměnu za práci v souladu s místními právními normami ohledně minimální mzdy a nebude provádět žádné srážky ze mzdy jako disciplinární opatření. V případě chybějících místních právních norem bude odměňování dostatečné tak, aby pokrývalo základní potřeby (Úmluva ILO č. 131 o stanovení minimální mzdy).

3.5 Pracovní doba

Pracovní doba včetně práce přesčas bude odpovídat příslušným místním zákonům. V případě chybějících místních právních norem budou uplatněny standardy ILO.

3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dodavatel svým pracovníkům poskytne bezpečné a zdravé pracoviště a měl by zavádět účinné programy za účelem zlepšování pracovního prostředí, pokud je to nezbytné. Dodavatel vyvine maximální úsilí za účelem kontroly rizik a přijme nezbytná preventivní opatření k zamezení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dodavateli se doporučuje zavést systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založený na mezinárodních standardech, jako například OHSAS 18001 apod.

4. Odpovědnost vůči životnímu prostředí

4.1 Ochrana životního prostředí

Dodavatel bude jednat v souladu s příslušnými místními a mezinárodně uznávanými standardy na ochranu životního prostředí a s příslušnými místními zákony, přičemž bude uplatňován vždy ten nejpřísnější standard, obzvláště včetně směrnic o omezení používání některých nebezpečných látek (ROHS) a o odpadu z elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Dodavatel bude minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a zavede opatření přispívající k ochraně životního prostředí.
RBI očekává, že Dodavatel bude dodržovat pravidla oběhového hospodářství v rámci celého životního cyklu produktu: koncepce, vývoj, výroba, přeprava, používání a likvidace a/nebo recyklace. Dodavatel bude minimalizovat, případně bude usilovat o eliminaci nebezpečných vzdušných emisí, spotřeby energie a emisí CO2. Dodavatel bude především vyvíjet produkty a služby, které se v rámci celého životního cyklu vyznačují nízkou spotřebou energie a nízkou produkcí emisí CO2.

4.2 Odpadové hospodářství a řízení zdrojů

Dodavatel v rámci nákupu a výroby zboží omezí používání materiálů a zdrojů za účelem omezení svého dopadu na životní prostředí.
Dodavateli se doporučuje sledovat zdroj nerostných surovin pocházejících z konfliktních oblastí za účelem podpory transparentnosti napříč svým dodavatelským řetězcem a zavádět za tímto účelem odpovídající opatření. Používání vzácných zdrojů by mělo být omezeno a podle možností eliminováno. Odpad vytvořený veškerou činností Dodavatele bude identifikován, sledován a řízen. Dodavatel bude usilovat o omezení tvorby odpadu. Zacházení s odpady bude v souladu s příslušnými zákony na ochranu životního prostředí.

5. Etika podnikání

5.1 Zásady boje proti korupci a finanční kriminalitě

Dodavatel se bude vyvarovat veškerého jednání, které by bylo možné vykládat jako korupční jednání nebo finanční trestnou činnost v jakékoliv podobě. Dodavatel si bude vědom veškerých příslušných zákonů (mj. včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách a britského zákona o úplatcích) a bude se vyvarovat jakéhokoliv jednání ohledně obchodního vztahu se Skupinou RBI, které by mohlo mít za následek porušení zákona ze strany Skupiny RBI.

Jakékoliv možné nebo skutečné střety zájmů (např. blízký vztah, vedlejší zaměstnání) mezi dodavatelem/zaměstnanci dodavatele a RBI je nutné bezodkladně ohlásit RBI pomocí zavedených komunikačních kanálů.

Dodavatel nesmí nabízet, slibovat ani poskytovat nezákonné výhody místním či mezinárodním veřejným činitelům či osobám s rozhodovací pravomocí v soukromém sektoru, mj. včetně zástupců bank, za účelem získání přednostního zacházení nebo dosažení příznivého rozhodnutí. To samé platí pro dary, dárky či pozvánky na obchodní jednání s jídlem a události.
Dodavatel nesmí dopustit, aby mu byly slíbeny či nabízeny výhody, ani tyto nepřijme, pokud by to vyvolávalo nebo mohlo vyvolat dojem ve straně poskytující dané výhody, že takto lze ovlivnit obchodní rozhodnutí Dodavatele. Stejně tak nesmí Dodavatel výhody požadovat.

Za účelem zajištění dodržování Kodexu po dobu trvání Smlouvy Dodavatel poskytne kdykoliv na žádost RBI vše požadované k prokázání daného dodržování a bude RBI bezodkladně informovat jakmile se dozví nebo má důvod se dozvědět o jakémkoliv nesplnění Pravidel ze strany Dodavatele nebo jakékoliv Třetí strany a bude takto informovat i o nápravných opatřeních přijatých za účelem zajištění dodržování Pravidel.
Významné porušení Pravidel může mít za následek vypovězení Smlouvy v souladu s jejími ustanoveními.

5.2 Zásada volné hospodářské soutěže

Dodavatel bude dodržovat ve všech obchodních vztazích pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže a především nebude jednat v rozporu s žádnými zákony na ochranu soutěže a/nebo antimonopolními zákony. Dodavatel se nebude účastnit žádného koluzního jednání a nebude si vyměňovat ani sdílet žádné informace s žádnou třetí stranou ohledně jakéhokoliv plánovaného, probíhajícího nebo neuzavřeného nákupu ze strany Skupiny RBI.

5.3 Sponzorství

Veškerá sponzoringová opatření Dodavatele musí být v souladu s příslušnými místními zákony.

5.4 Politické příspěvky

Dodavatel bude poskytovat peněžní dary či peněžní výhody jakékoliv politické straně pouze v rámci pravidel stanovených místními zákony a v souladu s takovými místními zákony.

5.5 Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Společnost Raiffeisen Bank International vyvíjí maximální úsilí k důslednému dodržování veškerých příslušných směrnic EU a místních právních předpisů. Odmítáme podnikat způsobem, kterým bychom pomáhali nebo usnadňovali daňové úniky našich Dodavatelů nebo jiných třetích stran. Naše Dodavatele považujeme za důležitý pilíř naší prevence praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu a tedy očekáváme, že Dodavatel přijme veškerá opatření k prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v rámci své sféry vlivu. V případě Dodavatele povinného takové zásady a postupy zavádět ze zákona Dodavatel tak učiní v plném rozsahu a bude vždy dodržovat aktuálně platné zákony.

5.6 Duševní vlastnictví, bezpečnost a ochrana údajů

Dodavatel bude dodržovat dohodu o zachování mlčenlivosti (či podobnou dohodu) uzavřenou se členy Skupiny RBI a bude dodržovat veškeré příslušné zákony na ochranu duševního vlastnictví a osobních údajů, jakož i veškeré specifické požadavky na ochranu a zabezpečení údajů sjednané ve Smlouvě.

6. Subdodavatelé

Dodavatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby se pokusil zavázat své dodavatele a/nebo subdodavatele (dále jen „Subdodavatelé“) k dodržování Zásad stanovených tímto Kodexem, pokud se podílí na podstatných dodávkách v rámci Smlouvy. Dodavatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby se vyvaroval nepřiměřeného využívání subdodavatelů nebo jakýchkoliv třetích stran pro služby dle Smlouvy za účelem obcházení příslušných zákonných požadavků a jakýchkoliv standardů stanovených tímto Kodexem.

Dodavatel zajistí, že jeho dodavatelé se zaváží:
- podporovat a zajistit dodržování zásad stanovených tímto Kodexem ze strany jejich dodavatelů a subdodavatelů
- zavést monitorovací systém, který jim umožní zabránit a řešit jakákoliv rizika mající environmentální a/nebo společenský dopad na celý dodavatelský řetězec.


7. Dodržování zásad, monitorování a kontroly

Doporučuje se, aby Dodavatel ustanovil odpovědnou osobu s nezbytnými pravomocemi a zdroji za účelem zavádění a dodržování ustanovení tohoto Kodexu (mj. včetně zajištění, že jeho zaměstnanci chápou a dodržují tyto standardy a pravidelného sledování svého provozu za účelem zajištění dodržování tohoto Kodexu).

RBI (případně přímá smluvní Strana Dodavatele) může provádět kontroly dodržování tohoto Kodexu ze strany Dodavatele a v některých případech subdodavatele, jakož i informací poskytovaných Dodavatelem. V případě, že Dodavatel nebo subdodavatelé porušují tento Kodex, pak RBI (případně přímá smluvní Strana Dodavatele) zahájí dialog a bude oprávněna požadovat plán realizace zlepšení, díky kterým bude opět zajištěno úplné dodržování tohoto Kodexu ze strany Dodavatele a/nebo subdodavatele.

Významné nedodržení zásad stanovených Kodexem ze strany Dodavatele může mít za následek vypovězení Smlouvy v souladu s jejími ustanoveními ze strany přímé smluvní Strany Dodavatele.

Dodavatel nese výlučnou odpovědnost za veškeré náklady jemu vzniklé v rámci dodržování tohoto Kodexu.
Dodavatel bude aktivně hlásit jakékoliv odchýlení od Kodexu nákupnímu oddělení RBI (případně přímé smluvní Strany Dodavatele).

Dodavatel je oprávněn využívat Oznamovací linku Člena skupiny RBI, se kterým má uzavřenu Smlouvu, případně příslušné kontakty pro Skupinu RBI: rbi.whispli.com/whistleblowing nebo e-mail compliance-gwb@rbinternational.com.