Pojištění schopnosti splácet

Raiffeisenbank nabízí ke všem typům půjček 2 varianty pojištění poskytované UNIQA pojišťovnou, a.s.

Typy pojištění

TYP B – Možnost volitelného pojištění pro podnikatele

  • pojištění smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50% poškození
  • pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti

TYP C – Možnost volitelného pojištění pro zaměstnance

  • pojištění smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50% poškození
  • pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti
  • pojištění proti riziku ztráty zaměstnání

 

Podmínky vstupu do pojištění

Pojištění typ B

Klient není postižen chronickým onemocněním, tělesnými vadami nebo následky úrazů, není invalidní, v posledních 5 letech nebyl léčen nebo sledován z důvodu závažných onemocnění, není u něho plánována operace a není mu známa existující okolnost, která bude v budoucnu důvodem pro požádání pojistného plnění.

+ klient je zdráv, není v současné době v pracovní neschopnosti a za uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní

Poplatek za pojištění činí 95 Kč měsíčně.

Pojištění typ C

= stejně jako B + klient je zaměstnancem a je zaměstnán v hlavním pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou nepřetržitě 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a není ve zkušební době. Nedal ani mu nebyla dána výpověď, nezrušil okamžitě pracovní poměr, neobdržel ani zaměstnavateli nazaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou a dle svého vědomí nepatří mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být během příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených ve výlukách DPP/RB/ZZ/12G, článek 7 v souboru VPP.

Poplatek za pojištění činí 119 Kč měsíčně.

Pojištěná osoba a platnost pojištění

Pojištěnou osobou je vždy hlavní žadatel o půjčku. V případě, že o úvěr žádá více spolužadatelů, je výhodné, aby jako hlavní žadatel vystupovala osoba s nejvyšším příjmem.

Pojištění začíná dnem čerpání půjčky, naopak pojištění končí okamžikem jejího úplného splacení nebo prvním dnem pojistného roku, v němž pojištěná osoba dosáhne věku 65 let.

Pojistné plnění

Pojistným plněním u rizika smrti a rizika vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození, je aktuální dlužná částka, která zůstala ze strany dlužníka v okamžiku pojistné události vůči pojistníkovi nesplacena.

Pojistným plněním u rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání je měsíční dávka ve výši měsíční splátky spotřebitelského úvěru za každý ukončený měsíc trvání nezaměstnanosti, maximálně po dobu 12 měsíců. Nárok na pojistné plnění vzniká, trvá-li nezaměstnanost minimálně 60 dnů.

Pojistná událost

Klient má povinnost nahlásit pojistnou událost nejpozději do 30 dnů po jejím vzniku. Doporučujeme však pojistnou událost hlásit co nejdříve!

Hlásit pojistnou událost můžete:

 • telefonicky na telefonní lince 488 125 125,
 • písemně na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 nebo
 • e-mailem na adresu: uniqa@uniqa.cz

Při hlášení pojistné události, prosíme, uveďte Vaše jméno a adresu, pro případ pojištění spotřebitelského úvěru číslo úvěrové smlouvy, stručný popis škodní události (čeho se týká – smrt, trvalé následky úrazu, dávky při pracovní neschopnosti nebo ztráta zaměstnání). Pojistnou události hlaste co nejdříve po vzniku pojistné události ideálně telefonicky, kde vám poradí kde nalézt a jak vyplnit formuláře hlášení pojistné události i jak dále postupovat.
V případě smrti musí informaci zaslat oprávněná osoba.

Podrobně se s postupem hlášení pojistné události můžete seznámit v souboru pojistných podmínek pro pojištění spotřebitelských úvěrů. Případně na stránkách pojišťovny UNIQA.

Související odkazy

Informační list

Soubor pojistných podmínek
Rámcová smlouva č. 1080500004

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky