Investiční úvěr

Chcete modernizovat nebo rozšířit zařízení firmy? Získat potřebné stroje nebo dopravní prostředky? Tento úvěr vám pomůže realizovat váš investiční záměr dříve, než díky němu začnete generovat dostatečné množství vlastních zdrojů.

 • Zdroj financování komerčních nemovitostí, strojů, zařízení, dopravních prostředků a jiných technologií
 • Odklad splátek až na 24 měsíců. Splátkový plán až na 15 let
 • Fixace sazby na volitelné období, včetně možností využití služeb k ošetření úrokového rizika
 • Možnost čerpání v cizí měně

Podrobnosti o produktu

Nabízíme podporu a odborné poradenství v oblasti financování rozvoje společností včetně využití zdrojů EU, zvýhodněných produktů ČMZRB a kapitálového poradenství.

 • Poradenství při finanční přípravě a odborném vedení projektu.
 • Vyhledání dotačního titulu nebo investiční pobídky.
 • Úvěr lze získat i bez zajištění nemovitostí.
 • Možnost využití výhod plynoucích ze spolupráce Raiffeisenbank s Evropským investičním fondem, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý úvěr určený k financování nákupu dlouhodobého majetku, tj. investic. Jde zejména o:

 • Nákup dokončených staveb (nevýrobní a výrobní budovy) se zastavěnými a funkčně navazujícími pozemky.
 • Investiční výstavbu (nevýrobní a výrobní budovy). Významnými podmínkami pro financování výstavby z úvěru je:
  • Vlastnictví stavebního pozemku a jeho zástava ve prospěch Raiffeisenbank.
  • Schválení předepsané stavební dokumentace stavebním úřadem.
  • Vydání stavebního povolení stavebním úřadem.
 • Nákup movitých věcí - stroje, zařízení, dopravní prostředky.
 • Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (software, ocenitelná práva). Týká se zejména nákupu licenčních či jiných práv. Součástí dodávky mohou být i navazující služby - školení, konzultace, implementace apod.
 • Nákup podílu ve společnosti. K posouzení ceny podílů Raiffeisenbank požaduje předložení podkladů umožňujících vypracování ratingu této nakupované společnosti, příp. znalecký posudek ceny zpracovaný přijatelným odhadcem. Úvěr na nákup podílů nelze zajistit majetkem společnosti, jejíž podíly jsou předmětem nákupu, ledaže jsou splněny zákonné požadavky na poskytnutí tzv. finanční asistence.
 • Koupě závodu (ve smyslu § 2175 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník). Koupě závodu je modifikací nákupu podílu ve společnosti. Úvěr na koupi závodu mj. lze zajistit tímto nakupovaným majetkem.

Čerpání může být:

 • Jednorázové nebo postupné.
 • Na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě dokladů - faktury, kupní smlouva.
 • Výjimečně na běžný účet klienta s následným ověřením účelovosti, případně jedná-li se o refinancování vlastních zdrojů vynaložených v minulosti.

Úroková sazba je ve smlouvě obvykle sjednána jako:

Zajištění:

 • Zajištění úvěru nejčastěji tvoří zajišťovací převod financovaných technologií, zástava financované nebo jiné nemovitosti. Jako zajištění využíváme i záruky ČMZRB. Variantou produktu je Úvěr na investice s podporou EU, u kterého jako zajištění slouží záruka EIF. Konkrétní požadavky na zajištění vám sdělíme podle závěrů analýzy vašich finančních výsledků.

Doba splatnosti je max. 15 let, zároveň však musí odpovídat ekonomické době životnosti investice.
Splátkový kalendář může být lineární, anuitní, případně nepravidelný nastavený přesně podle vašich možností a potřeb. Odklad splátek může být až 24 měsíců od data podpisu smlouvy.

Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR
 • Schválení Žádosti o úvěr. Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří k standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.
 • Podpis smlouvy o úvěru.
 • Splnění podmínek čerpání.
 • K žádosti o čerpání úvěru obvykle předkládáte doklady prokazující účelovost čerpání, jako jsou faktury, kupní smlouvy, apod.

Může vás zajímat

Řízení úrokového rizika Vhodným doplňkem projektového financování jsou nástroje umožňující ochranu před ztrátami z titulu pohybu (většinou nárůstu) tržních úrokových sazeb.
Transakční bankovnictví Podmínkou poskytnutí kontokorentního úvěru je vedení platebního styku v Raiffeisenbank. Využijte našich sofistikovaných služeb a produktů v oblasti transakčního bankovnictví.
Optimalizace kapitálové struktury Zajímá vás nezávislý pohled na finanční situaci vaší firmy? Máme pro vás službu, v rámci které provedeme rozbor struktury pasiv vaší společnosti a odhalíme v této oblasti její silné a slabé stránky.
Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr vám umožňuje opakovaně čerpat prostředky do výše sjednaného limitu, a operativně tak reagovat na výkyvy ve finančních tocích.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra