INVESTIČNÍ ÚVĚR

 • Zdroj financování komerčních nemovitostí, strojů, zařízení, dopravních prostředků a jiných technologií
 • Odklad splátek až na 24 měsíců. Splátkový plán až na 15 let
 • Fixace sazby na volitelné období, včetně možností využití služeb k ošetření úrokového rizika

Nabízíme podporu a odborné poradenství v oblasti financování rozvoje společností včetně využití zdrojů EU, zvýhodněných produktů ČMZRB a kapitálového poradenství.

 • Poradenství při finanční přípravě a odborném vedení projektu.
 • Vyhledání dotačního titulu nebo investiční pobídky.
 • Úvěr lze získat i bez zajištění nemovitostí.
 • Možnost využití výhod plynoucích ze spolupráce Raiffeisenbank s Evropským investičním fondem, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

 

Krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý úvěr určený k financování nákupu dlouhodobého majetku, tj. investic. Jde zejména o:

 • Nákup dokončených staveb (nevýrobní a výrobní budovy) se zastavěnými a funkčně navazujícími pozemky.
 • Investiční výstavbu (nevýrobní a výrobní budovy). 

Podmínky pro financování výstavby

 • Vlastnictví stavebního pozemku a jeho zástava ve prospěch Raiffeisenbank.
 • Schválení předepsané stavební dokumentace stavebním úřadem.
 • Vydání stavebního povolení stavebním úřadem.
 • Nákup movitých věcí - stroje, zařízení, dopravní prostředky.
 • Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (software, ocenitelná práva). Týká se zejména nákupu licenčních či jiných práv. Součástí dodávky mohou být i navazující služby - školení, konzultace, implementace apod.
 • Nákup podílu ve společnosti. K posouzení ceny podílů Raiffeisenbank požaduje předložení podkladů umožňujících vypracování ratingu této nakupované společnosti, příp. znalecký posudek ceny zpracovaný přijatelným odhadcem. Úvěr na nákup podílů nelze zajistit majetkem společnosti, jejíž podíly jsou předmětem nákupu, ledaže jsou splněny zákonné požadavky na poskytnutí tzv. finanční asistence.
 • Koupě závodu (ve smyslu § 2175 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník). Koupě závodu je modifikací nákupu podílu ve společnosti. Úvěr na koupi závodu mj. lze zajistit tímto nakupovaným majetkem.

 

Doba splatnosti je max. 15 let, zároveň však musí odpovídat ekonomické době životnosti investice.

Splátkový kalendář může být lineární, anuitní, případně nepravidelný nastavený přesně podle vašich možností a potřeb. Odklad splátek může být až 24 měsíců od data podpisu smlouvy.

Možnosti čerpání

 • Jednorázové nebo postupné.
 • Na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě dokladů - faktury, kupní smlouva.
 • Výjimečně na běžný účet klienta s následným ověřením účelovosti, případně jedná-li se o refinancování vlastních zdrojů vynaložených v minulosti.

Úroková sazba je ve smlouvě obvykle sjednána jako

 • Pohyblivá - složená z proměnlivé referenční sazby PRIBORReferenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou., EURIBORReferenční sazba vyhlašovaná ECB (pro transakce v EURU)., LIBORReferenční sazba pro měnu LIBRA v USD stanovené na příslušné úrokové období a pevně stanovené smluvní přirážky
 • Fixní -  stanovená na příslušné úrokové období (1 - 15 let) s přihlédnutím k průběhu splátkového plánu jistiny úvěru

Zajištění

Zajištění úvěru nejčastěji tvoří zajišťovací převod financovaných technologií, zástava financované nebo jiné nemovitosti. Jako zajištění využíváme i záruky ČMZRB. Variantou produktu je Úvěr na investice s podporou EU, u kterého jako zajištění slouží záruka EIF. Konkrétní požadavky na zajištění vám sdělíme podle závěrů analýzy vašich finančních výsledků.

Požadavky

 • 1.

  Žadost

  Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR.

 • 2.

  Schválení Žádosti o úvěr

  Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří k standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.

 • 3.

  Podpis smlouvy o úvěru

  Podepsání smlouvy o úvěru s naším poradcem.

 • 4.

  Splnění podmínek čerpání

  K žádosti o čerpání úvěru obvykle předkládáte doklady prokazující účelovost čerpání, jako jsou faktury, kupní smlouvy, apod.

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte alespoň jednu položku