Revolvingový úvěr

Chcete získat konkurenční výhodu tím, že odběratelům nabídnete prodlouženou splatnost faktur? Díky revolvingovému úvěru získáte opakovaně prostředky na překlenutí období mezi fakturací a splatností svých pohledávek.

 • Možnost uhradit vybraným dodavatelům dříve, a získat tak výhodnější podmínky
 • Dopředu přesně víte, kolik za konkrétní tranši zaplatíte na úrocích
 • Možnost čerpat úvěr i v cizích měnách
 • Nižší úroková sazba oproti kontokorentnímu úvěru

Podrobnosti o produktu

Revolvingový úvěr je určen k účelovému financování provozních potřeb vaší firmy. Potřeba financování vychází primárně z časově odloženého termínu splatnosti pohledávky/pohledávek z obchodního styku a z doby obratu zásob. Na základě těchto skutečností můžete využít následujících výhod:

 • Nastavení limitu úvěru přesně podle vašich potřeb.
 • Úvěr čerpáte a splácíte jednotlivými tranšemi a standardně splácíte jednu tranši načerpáním další, a to přesně dle svých potřeb a splatnosti svých pohledávek.
 • Úvěr je též určen k financování kontraktů – tj. ke kombinovanému financování pořízení zásob s následným profinancováním splatnosti vašich pohledávek.

Provozní financování formou revolvingového úvěru lze spojit s kontokorentním úvěrem, bankovními zárukami a dokumentárními akreditivy pod jednu multiproduktovou rámcovou smlouvu, a čerpat tak jeden limit libovolnými produkty dle potřeby.

Revolvingový úvěr je poskytován v předem smluvně stanovených dílčích obdobích čerpání – v tzv. tranších. Jejich délka obvykle bývá od 14 dnů po 3 měsíce. Výše čerpání je určena:

 • smluvně stanovenou maximální výši čerpání úvěru – v absolutní hodnotě
 • smluvně stanovenou maximální výši čerpání úvěru – vzhledem k hodnotě pohledávek či zásob

Úvěr může být čerpán kromě české koruny i v dalších měnách (EUR, USD). Úroková sazba ve smlouvě je obvykle sjednána jako součet PRIBORReferenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou., LIBORReferenční sazba pro měnu LIBRA.Referenční sazba pro měnu LIBRA, LIBOR v EUR nebo EURIBORReferenční sazba vyhlašovaná ECB (pro transakce v EURU). pro dané úrokové období + pevné odchylky v procentech p.a.

Splatnost úvěrů je obvykle jeden rok, s možností prodloužení na další období.
Zajištění čerpání úvěru nejčastěji tvoří vaše pohledávky z obchodního styku. Konkrétní požadavky na zajištění vám však banka sdělí s ohledem na závěry z analýzy vašich finančních výsledků.

Úvěr může být poskytován samostatnou smlouvou o úvěru či formou úvěrového rámce
(samostatně nebo s jinými produkty, např. s kontokorentním úvěrem a produkty financování obchodu – záruky, dokumentární akreditivy). Podmínkou sloučení těchto produktů do jednoho úvěrového rámce je obvykle shodná doba splatnosti a shodné zajištění těchto produktů.


Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR.
 • Schválení Žádosti o úvěr. Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří k standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.
 • Podpis smlouvy o úvěru.
 • Splnění podmínek čerpání.
 • K poskytnutí či obnovení čerpání úvěru bance obvykle předkládáte:
  • Žádost o čerpání s uvedením požadované výše částky úvěru pro další období a jeho délky.
  • Nabídku pohledávek či zásob k zajištění.

Může vás zajímat

Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr vám umožňuje opakovaně čerpat prostředky do výše sjednaného limitu, a operativně tak reagovat na výkyvy ve finančních tocích.
Transakční bankovnictví Podmínkou poskytnutí kontokorentního úvěru je vedení platebního styku v Raiffeisenbank. Využijte našich sofistikovaných služeb a produktů v oblasti transakčního bankovnictví.
Investiční úvěr Pro získání finančních zdrojů pro vaše investiční záměry využijte investiční úvěr.
Optimalizace kapitálové struktury Zajímá vás nezávislý pohled na finanční situaci vaší firmy? Máme pro vás službu, v rámci které provedeme rozbor struktury pasiv vaší společnosti a odhalíme v této oblasti její silné a slabé stránky.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra