OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  

Vážení klienti,

můžete s námi investovat do otevřených podílových fondů obhospodařovaných Raiffeisen investiční společností a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha,  IČ: 291 46 739 (dále "RIS“). Pro investování do fondů RIS je třeba uzavřít Komisionářskou smlouvu s Raiffeisenbank a.s. (dále "banka") a seznámit se s předsmluvní dokumentací. Využít můžete kteroukoliv pobočku banky.

Pokud jste s bankou Komisionářskou smlouvu v minulosti uzavřeli, můžete za níže uvedených podmínek investovat do fondů RIS na pobočce banky nebo zasláním finančních prostředků na sběrný účet příslušného fondu RIS*. Dostavte se však, prosím, v dohledné době na pobočku banky k její výměně za smlouvu novou.

* Podmínky k investování do fondů RIS, které jsou nyní obsaženy částečně v původní smlouvě, v pokynu k nákupu a v níže uvedené doplňkové specifikaci jsou již v rámci nové Komisionářské smlouvy sjednoceny. Zadáním pokynu k nákupu fondu RIS potvrzujete, že jste byli seznámeni a souhlasíte se smluvními podmínkami pro nákup fondů RIS a klíčovými informacemi pro investory do fondů RIS.


Doplňková specifikace fondů RIS

Podílové listy Fondů RIS jsou podílové listy vydávané fondy obhospodařovanými RIS. Nové Fondy RIS jsou Fondy RIS vytvořené od 1. 1. 2014 (dále jen "Nové fondy"). Rozhodný den pro nákup cenných papírů (den kurzu podílového listu) Fondů RIS je den připsání finančních prostředků na účet Fondu RIS.  U Nových Fondů RIS je to bankovní pracovní den v ČR a zároveň v Rakousku následující po dni připsání finančních prostředků na účet pro investování. Výplata při odkupu proběhne pátý bankovní pracovní den po doručení pokynu k odkupu RIS prostřednictvím banky.


K 10. prosinci 2014 došlo ke sloučení těchto podílových fondů. Všechny informace jsou dostupné zde.

 

Beru na vědomí