RAIFFEISEN CHRÁNĚNÝ FOND EKONOMICKÝCH CYKLŮ

Fond byl k 18. 9. 2018 sloučen s Raiffeisen strategie konzervativní.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč

  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Fond je zařazen do rizikové skupiny 3

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Fond byl k 18. 9. 2018 sloučen s Raiffeisen strategie konzervativní.

Typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty. Fond investuje svěřené prostředky tak, abyˆ chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li v průběhu sledovaného období hodnota podílového listu o 2 % oproti jeho počátku, zahájí se nová tříletá perioda s chráněnou hodnotou Vaší investice navýšenou o tento realizovaný výnos.

Historie chráněných hodnot
Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

  • Aktuální chráněná hodnota činí 1,0123 Kč.
  • Aktuální sledované období trvá od 14. 3. 2085 do 15. 3. 2021, nedojde-li ke zvýšení hodnoty podílového listu alespoň o 2 %, poté započne nové sledované období s ochrannou hodnotou zvýšenou o stejné %.
  • Chráněná hodnota se vztahuje k poslednímu dni sledovaného období. (Tyto informace byly v souladu se statutem fondu vyhlášeny dne 14. března 2018.)

 

ISIN    CZ0008474038
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 1 %
poplatek za obhospodařování 0,9 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Fond byl k 18. 9. 2018 sloučen s Raiffeisen strategie konzervativní.

Fond patří do skupiny korunových fondů s ochranou investovaného kapitálu.
Stabilní jádro portfolia je tvořeno investicemi do korunových státních dluhopisů, v menší míře investice doplňují akcie a ostatní investiční nástroje včetně cenných papírů kolektivního investování při uplatňování strategie sektorové rotace uskutečněných investic v návaznosti na aktuální fázi ekonomického cyklu. Vzájemné procentní zastoupení jednotlivých investičních nástrojů je aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Investice jsou koncentrovány primárně do dluhopisů emitovaných Českou republikou nebo Českou národní bankou, členskými státy OECD.
Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo protistran v portfoliu fondu.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. přijalo dne 29.1.2018 záměr sloučit investiční fondy Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (zrušovaný speciální fond) a Raiffeisen strategie konzervativní (přejímající standardní fond).

Pokud sloučení schválí Česká národní banka, jeho účinnost je plánována na září roku 2018 a bude v souladu se zákonem probíhat dle schváleného projektu sloučení. V důsledku sloučení bude podílníkům poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta k realizaci zpětného odkupu podílového listu zrušovaného fondu bez srážky.

Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů s investičním fondem Raiffeisen strategie konzervativní

Veškeré informace o přejímajícím fondu naleznete zde.

Oznámení o vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní v průběhu sloučení fondů

Oznámení o tom, že nastal rozhodný den sloučení fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní

 

Oznámení o zavedení výkonnostního poplatku s účinností od 1. 8. 2017

10. 11. 2016 došlo ke sloučení Raiffeisen chráněného fondu americké prosperity s Raiffeisen chráněným fondem ekonomických cyklů.

 

 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.