RAIFFEISEN CHRÁNĚNÝ FOND AMERICKÉ PROSPERITY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, RAIFFEISEN INVESTIČNÍ SPOLEČNOST A.S.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč

  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Podrobné informace o produktu

Z důvodu změn v daňové legislativě může investicí do tohoto fondu po 20. 12. 2013 vzniknout investorům daňová povinnost. Kontaktujte svého poradce a informujte se o dalších možnostech investování. Typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty.  Fond investuje svěřené prostředky tak, aby chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li hodnota podílového listu alespoň o 2 %, chráněná hodnota se poměrně zvýší.

Fond byl k 10. 11. 2016 sloučen s Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů.


Statut fondu
Klíčové informace pro investory

Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond americké prosperity s investičním fondem Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

Oznámení o tom, že nastal rozhodný den sloučení fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Související odkazy

Výroční zpráva 
Pololetní zpráva
Key Investor Information
ZISIF informace pro investory speciálních fondů
Informace k MiFID
Archiv