RAIFFEISEN CHRÁNĚNÝ FOND AMERICKÉ PROSPERITY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, RAIFFEISEN INVESTIČNÍ SPOLEČNOST A.S.

  Podrobné informace o produktu

  Z důvodu změn v daňové legislativě může investicí do tohoto fondu po 20. 12. 2013 vzniknout investorům daňová povinnost. Kontaktujte svého poradce a informujte se o dalších možnostech investování. Typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty.  Fond investuje svěřené prostředky tak, aby chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li hodnota podílového listu alespoň o 2 %, chráněná hodnota se poměrně zvýší.

  Fond byl k 10. 11. 2016 sloučen s Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů.


  Statut fondu
  Klíčové informace pro investory

  Následující dokumenty jsou dostupné v archivu:

  • Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond americké prosperity s investičním fondem Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů
  • Oznámení o tom, že nastal rozhodný den sloučení fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity
  • Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity

  Upozornění pro investory

  Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

  Související odkazy


  Další dokumenty včetně statutu fondu, klíčových informací pro investory, reportů portfolio manažera, měsíčních informací, dvoutýdenních informací a dalších povinně zveřejňovaných informací naleznete v archivu.

  ZISIF informace pro investory speciálních fondů
  Informace k MiFID
  Archiv