Common Reporting Standard

Podřízení se požadavkům Common Reporting Standard (CRS) vyžaduje po bance česká legislativa a související informace jsou zjišťovány v širším kontextu dalších povinností, které na Banku v této oblasti klade příslušná legislativa.

Co vás nejvíce zajímá?

Jak postupovat, když jste entita se sídlem i daňovou rezidencí v České republice?

Pokud máte sídlo v České republice, daníte zde své (celosvětové) příjmy (tj. platíte zde primárně daně), pak jste z pohledu CRS tzv. nehlášenou entitou. Údaje v souvislosti s CRS nebude banka dále nikomu sdělovat (nevztahuje se však na další právní povinnosti vyplývající z jiných zákonů).

Pokud jste tzv. „pasivní entitou“, v tomto případě je nutné rovněž v rozšířeném rozsahu prověřit skutečné majitele entity (tj. zjistit, zda nejsou daňovými rezidenty mimo Českou republiku). Pokud bude zjištěno, že existuje skutečný majitel s daňovou rezidencí země mimo ČR, budou i údaje o entitě oznámeny do země daňové rezidence skutečného majitele. Doporučujeme se seznámit s popisem „pasivní entity„ v části Základní pojmy.

Jak poznáte, zda jsme „aktivní“ nebo „pasivní“ entita?

Doporučujeme se seznámit s popisem „aktivní entity“ a „pasivní entity„ v části Základní pojmy na těchto stránce Základní pojmy. Příkladem „aktivní entity“ jsou entity, jejíž rozhodující příjmy jsou z aktivních činností (např. výrobní nebo obchodní činnost, poskytování služeb apod.). Příkladem „pasivní entity“ jsou entity, jejichž převážnou část příjmů tvoří pasivní činnosti (tj. např. finanční činnost, výnosy dividend resp. úroků, pronájmy vlastních nebo pronajatých nemovitostí apod.).

Je možné, aby byli skuteční majitelé entit ve věci CRS zastoupeni?

Ano, ve věci CRS může za entitu a skutečného majitele, jednat oprávněná osoba, např. jednatel společnosti nebo zplnomocněný zástupce.

Jak postupovat, když jste fyzická osoba podnikající?

Pokud jste fyzická osoba podnikající, vztahují se na Vás ustanovení jako na fyzickou osobu. Pokud máte daňovou rezidenci ve stejném státě, jako adresu trvalého bydliště, budeme po Vás požadovat pouze standardní dokumentaci pro otevření účtu. Na pobočce s Vámi podepíšeme dokument, kterým potvrdíte svou daňovou rezidenci a daňové identifikační číslo. Pokud máte daňovou rezidenci v jiném státě než adresu trvalého bydliště, banka po Vás může požadovat vedle standardní dokumentace pro otevření účtu ještě i další podklady, které budou potvrzovat Vaši daňovou rezidenci (např. potvrzení o daňovém domicilu.

Jsou některé společnosti z ohlašování v rámci CRS vyjmuty?

Ano, některé entity jsou tzv. vyloučenými entitami, jedná se především o vládní entity, centrální banku, mezinárodní organizace nebo obchodní korporace, jejichž akcie jsou pravidelně obchodovány na regulovaném trhu s cennými papíry nebo s nimi spřízněné osoby. Bližší informace jsou k nalezení ve Společném standardu pro oznamování nebo v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů.

Jak postupovat, když jste entita se sídlem v České republice, ale máte aktivity i v Německu a odvádíme tam z nich daně?

V tomto případě je třeba posoudit, jakým způsobem se určuje daňová rezidence v Německu. To, že máte aktivity v Německu, nemusí znamenat, že jste německým daňovým rezidentem. I jako daňový rezident České republiky můžete odvádět daně v Německu a pak toto zohlednit v českém daňovém přiznání. Doporučujeme, abyste se v případě nejistoty obrátil přímo na český či německý finanční úřad, popřípadě konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

Jak postupovat, když jste entita se sídlem v Německu, ale v České republice máte aktivity a současně zde odvádíte daně?

V tomto případě je třeba posoudit, jakým způsobem se určuje daňová rezidence v Německu v porovnání s Českou republikou. To, že máte aktivity v České republice, nemusí nutně znamenat, že jste českým daňovým rezidentem. I jako daňový rezident Německa můžete odvádět daně v ČR a pak tyto zohlednit také ve svém německém daňovém přiznání. Doporučujeme, abyste se v případě nejistoty obrátil přímo na český či německý finanční úřad, popřípadě konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

Jak postupovat, když je entita daňovým rezidentem ve dvou zemích? Jak tuto skutečnost doložíte?

Tzv. dvojí rezidenství pro daňové účely je obecně možné, ale nedochází k němu příliš často (v návaznosti na aplikaci pravidel mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění). Vzhledem k odlišným pravidlům určení daňové rezidence v jednotlivých zemích však může tato situace nastat a Vaše entita bude mít daňovou rezidenci ve více státech současně – v takovémto případě potřebujeme znát obě tyto daňové rezidence a související daňová identifikační čísla. Budeme po Vás také rovněž požadovat doložení těchto daňových rezidencí prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu z obou zemí. Potvrzení o daňovém domicilu  vystavuje příslušný správce. Dokument je vydáván zpětně na vyžádání.

Jak bude nakládáno s Vašimi údaji, když v bance zjistíme, že jste daňovým rezident jiné země než České republiky?

Vaše údaje platné k 31. 12., budou předány českému správci daně (finančnímu úřadu), a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku, a ten je následně předá správci daně v zemi, kde je Vaše entita daňovým rezidentem. S údaji je nakládáno v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů a jsou sdělovány pouze správci daně na základě zákonných požadavků.

Proč o nás musíte tyto informace sdělovat?

Česká republika se zavázala zapojit do CRS a implementovala CRS do české legislativy. České finanční instituce (tj. banky, pojišťovny apod.) musí prověřovat daňový status svých klientů a relevantní klienty oznamovat finančnímu úřadu.